Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта
Моля изчакайте
Начало>Новини> Информационни срещи за над 220 неактивни лица през март> > Преглед
Новини
  • 05.04.2018

    Информационни срещи за над 220 неактивни лица през март

    През март над 220 неактивни лица взеха участие в информационните събития на Агенцията по заетостта в страната, насочени към активиране и мотивиране за включване на пазара на труда. Общо 23 срещи бяха организирани от бюрата по труда в Айтос, Руен, Пещера, Ботевград, Септември, Оряхово, Златоград, Созопол, Нови Пазар, Тервел, Генерал Тошево, Кула, Разград, столичните „Изток”, „Люлин”, „Сердика” и „Възраждане”.

    Експертите от бюрата по труда в страната запознаха участниците в информационните дни с предлаганите услуги, с възможностите за повишаване на квалификацията и трудовата реализация. Представени бяха начините за включване в проектите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, които са в процес на изпълнение, националните програми и мерки, както и възможностите за обучение и придобиване на квалификация в Държавно предприятие „Българо-германски център за професионално обучение”. Разяснени бяха редът и условията за кандидатстване за работа чрез бюрото по труда, както и подходящите за неактивните лица групови мероприятия за професионално ориентиране. Бе обърнато внимание на услугата „Ателие за търсене на работа”, даваща насоки за кандидатстване за работа, изготвяне на автобиография и мотивационно писмо, успешно представяне на интервю при работодател. Участниците в срещите бяха запознати и с основните права и задължения на регистрираните в бюрото по труда безработни лица. Обсъдени бяха каналите за търсене на подходяща позиция, както и актуалните свободни работни места на местния трудов пазар. Заинтересованите бяха информирани също за EURES мрежата за професионална мобилност в Европейския съюз като възможност за безопасно търсене на работа в Европа. Експертите обърнаха внимание на условията на живот и труд в чужбина и представиха информация за свободните позиции, публикувани на сайта на EURES България.

    Психолозите към бюрата по труда подчертаха значимостта на стратегиите за търсене на работа, насочени към преоткриване на потребностите и поставяне на изпълними и реалистични цели от страна на безработните. В хода на работата бяха изведени основните причини за ниската мотивация за търсене на професионална реализация, а акцентът бе поставен върху личната отговорност и необходимостта от насочване на вниманието и усилията за постигане на активност и включване в конкретни услуги. От своя страна, безработните лица споделиха в проведените дискусии трудностите и проблемите, които срещат в контактите си с работодатели, както и най-честите пречки при самостоятелното ползване на информационните канали за търсене на работа. Бе обърнато внимание на възможността за индивидуални психологически консултации с цел оказване на персонализирана подкрепа и психологическа помощ.