Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта
Моля изчакайте
Начало>Новини> Повече от 250 продължително безработни се включиха в мартенските информационни дни на бюрата по труда > > Преглед
Новини
 • 05.04.2018

  Повече от 250 продължително безработни се включиха в мартенските информационни дни на бюрата по труда

  Повече от 250 продължително безработни лица се включиха в 16 информационни срещи на бюрата по труда в страната през март, насочени към активиране и мотивиране за включване на пазара на труда. Целта на тези събития е запознаването с актуалните възможности за работа и с конкретните стъпки по отношение създаването на навици и нагласи за активно поведение на трудовия пазар. Информационни дни през месеца проведоха бюрата по труда в Самоков, Перник, Русе, Шумен, Пловдив, Бяла, Елхово, Оряхово, Сливен, Своге и Исперих.

  Груповите мероприятия, насочени към продължително безработните преминаха под различни теми – „Професионално ориентиране и мотивиране за активно поведение на пазара на труда”, „Възможности за трудова реализация”, „Консултиране и мотивиране за включване в програми и проекти за обучение и заетост на продължително безработни лица”, „Превенция на стреса в състояние на безработица”, „Превенция на трафика на хора – полезни съвети”, „Уверен стил на поведение по време на интервю за работа”, „Умения за общуване – вербална и невербална комуникация”.

  На търсещите работа бяха представени дейността и структурата на Агенцията по заетостта и предлаганите посреднически услуги, а също и правата и задълженията, които имат като клиенти на бюрото по труда. Те получиха информация за различните начини за реализация на пазара на труда и за обявените свободни работни места на местния трудов пазар. Експерите от бюрата по труда представиха схемите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, които са в процес на изпълнение, програмите и мерките по Закона за насърчаване на заетостта, както и възможностите за включване в тях. Обърнато бе внимание на услугата „Ателие за търсене на работа” като инструмент за подобряване уменията при кандидатстване за работа и представяне пред работодател. Участниците бяха информирани за възможностите за обучения и преквалификация в клоновете на Държавно предприятие „Българо-германски център за професионално обучение”. Те се запознаха с дейността на EURES мрежата и професионалната мобилност в Европейския съюз, както и с начините за започване на работа в чужбина. Специално внимание бе обърнато на условията за живот и труд в различните държави, рисковете от нерегламентирана заетост и злоупотреби, начините за предпазване от трудова експлоатация и трафик на хора.

  И този месец психолозите в работните екипи разгледаха детайлно различните причини за продължителната безработица. Участниците, изпитващи затруднения в процеса на търсене на работа, бяха консултирани за придобиване на самостоятелност, увереност и формиране на нагласи за трудова дейност. Подчертана бе неообходимостта от лична отговорност и поставяне на изпълними и реалистични цели. Акцент бе поставен върху значението на индивидуалното консултиране и груповите мероприятия по професионално ориентиране, в които продължително безработните могат да се включат.