Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта
Моля изчакайте
Начало>Административни услуги

Административни услуги

ВАЖНО за потребителите на административни услуги, предоставяни от Агенция по заетостта

От 1 януари 2016 г. е в сила Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), с който се регламентира възможността компетентния орган в производството по комплексно административно обслужване да изисква по служебен път удостоверение за наличие или липса на задължения от органите по приходите.

С разпоредбата на чл. 87, ал. 11 от ДОПК се постига синхронизиране на данъчното законодателство с Административнопроцесуалния кодекс и Наредбата за административното обслужване относно задължението на администрациите да въведат комплексно административно обслужване, при което водеща роля има осигуряването по служебен път на информацията и доказателствените средства от други административни органи, необходими за издаването на индивидуален административен акт.

Предвид това, Агенция по заетостта при предоставяне на административни услуги като компетентен орган в производството по комплексно административно обслужване, осигурява по служебен път от органите по приходите (НАП) удостоверения за наличие или липса на задължения на заявителите на услуги, с изключение на задължения по невлезли в сила актове, както и разсрочени, отсрочени или обезпечени задължения.

Основни функции на Агенцията по заетостта:

  1. Регистриране на свободните работни места и на лицата, активно търсещи работа
  2. Посреднически услуги за осигуряване на заетост
  3. Съвместно участие с общините и работодателите в разработването на общополезни за общината и държавата дейности
  4. Участие в разработването и реализацията на програми и мерки за заетост и обучение, насочени към точно определени групи от безработни лица, които по различни причини са по-трудно приспособими на пазара на труда
  5. Изпълнение, самостоятелно или съвместно с други органи или организации, на проекти и програми в областта на заетостта, професионалното обучение и квалификация, социалната интеграция, финансирани от предприсъединителните фондове на Европейския съюз или от други международни организации (в т.ч. и такива с участие на български ресурси)
  6. Защита и запазване на заетостта
  7. Организиране на квалификационно и мотивационно обучение за безработни и заети лица
  8. Посредническа дейност за заетост на български граждани в чужбина и на чужденци в България
  9. Анализиране на търсенето и предлагането на пазара на труда и прогнозиране на евентуалните промени в него.


Услуги, осъществявани от Агенцията по заетостта: Агенцията по заетосттае изпълнителна агенция към министъра на труда и социалната политика за реализиране на държавната политика по насърчаване на заетостта

Режим/услуга Наименование на административната услугата Нормативно основание (пълно наименование на нормативния акт и чл.)
М13.1 1. Приемане на заявки от работодатели за свободни работни места в Дирекция "Бюро по труда”

Закон за насърчаване на заетостта- чл.22, ал.2, т.1 и чл.22а, ал.1;Правилник за прилагане на Зкона за насърчаване на заетостта - чл.22, т.4, "б"

М13.1 2 Приемане на заявления и регистрация на търсещи работа лица Закона за насърчаване на заетостта - чл. 18, ал. 1, 2, 3, 4 и 5; Правилник за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта - чл. 14, ал. 1, 2 и 5 и чл. 15, ал. 1 и 2
М13.1 3. Издаване на служебна бележка за удостоверяване на регистрация на търсещо работа лице Закона за насърчаване на заетостта - чл. 18, ал. 6; Правилник за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта - чл. 15, ал. 8
М13.1 4. Издаване на решения за прекратяване на регистрацията Административнопроцесуален кодекс - чл. 21, ал. 1; Закон за насърчаване на заетостта - чл. 20, ал. 3 и 4 и чл. 21, ал. 1 и 2; Правилник за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта - чл. 16, ал. 1
М13.1 5. Издаване на решения за възстановяване на регистрацията Административнопроцесуален кодекс - чл. 21, ал. 1; Закон за насърчаване на заетостта - чл. 20, ал. 6 и чл. 21, ал. 1 и 2; Правилник за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта - чл. 16, ал. 1, 2 и 5
М13.1 6. Професионално информиране, консултиране и ориентиране Закон за насърчаване на заетостта - чл. 1, т. 2 и чл. 17(1), т. 5; Правилник за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта - чл. 71
М13.1 7. Включване в обучение на възрастни Закон за насърчаване на заетостта - чл. 1, т. 2 и  чл. 17, ал. 1, т. 6; Правилник за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта - чл. 21, т.1, "г" и т. 4, чл. 62 и чл. 63
М13.1 8. Включване на безработни лица в програми и мерки за заетост и обучение Закон за насърчаване на заетостта - чл.1, т.1 и чл. 17, ал. 1, т. 7; Правилник за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта - чл. 21, т. 1,  "в" и т. 3
М13.1 9. Предоставяне на финансови средства на работодатели за лицата, включени в програми и мерки за заетост и обучение Закон за насърчаване на заетостта - чл.1, т.1, чл. 17, ал. 2, т. 4, чл. 30а, ал.1 и чл. 30б, ал.1, т. 2; Правилник за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта - чл. 29, ал. 1
М13.1 10. Регистрация и предоставяне на удостоверения на частни фирми за извършване на посредничество по наемане на работа Закон за насърчаване на заетостта – чл. 26-29 Наредба за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа.
М13.1

11.Предоставяне на разрешения за достъп до пазара на труда на работници-граждани на трети държави в Република България

Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност

Правилник за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност

М13.1 12. Издаване на разрешения за извършване на дейност на свободна практика от чужденци в Република България Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност

Правилник за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност

М13.1 13. Регистрация и предоставяне на удостоверения на предприятия, които осигуряват временна заетост Закон за насърчаване на заетостта - чл. 74е, ал.