Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта
Моля изчакайте
Начало>Държавни помощи

Държавни помощи

Агенцията по заетостта, в качеството си на администратор на държавни помощи, води собствени регистри за предоставените помощи. Правното основание за предоставяне на минималните помощи е Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията от 15 декември 2006г. (OJ, L 379 от 28 декември 2006г.), Закон за държавните помощи и Правилник за прилагане на закона за държавните помощи.

На всеки администратор на помощ е възложено задължението да води собствени регистри за предоставените от него държавни и минимални помощи, като отговаря за достоверността на данните в тях. С оглед спазване принципа на прозрачност и достъпност, администраторът публикува информация за отпуснатите държавни и минимални помощи на своята интернет страница.

Информацията за отпуснатите държавни и минимални помощи се предоставя на Министъра на финансите за публикуване в Регистър на минималните помощи на Министерството на финансите, който от своя страна информира Европейската комисия. С цел спазване принципа на прозрачност Агенцията по заетостта публикува информацията за отпуснатите държавни и минимални помощи на своята интернет страница.