Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта
Моля изчакайте
Начало>Държавни помощи

Държавни помощи

Агенцията по заетостта, в качеството си на администратор на държавни помощи, води собствени регистри за предоставените помощи. Правното основание за предоставяне на минималните помощи е Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията от 15 декември 2006г. (OJ, L 379 от 28 декември 2006г.), Закон за държавните помощи и Правилник за прилагане на закона за държавните помощи.
Информацията за отпуснатите минимални помощи се предоставя на Министъра на финансите за публикуване в Регистър на минималните помощи на Министерството на финансите. С цел спазване принципа на прозрачност Агенцията по заетостта публикува информацията за отпуснатите минимални помощи на своята интернет страница.