Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта
Моля изчакайте
Начало>Доставчици на обучение ОПРЧР 2014 - 2020

Доставчици на обучение ОПРЧР 2014 - 2020

От 10.10.2016 г., стартира електронно подаване на документи за кандидатстване на Доставчици на обучения (ДОб), желаещи да предоставят обучения за придобиване на професионална квалификация и/или ключови компетентности за безработни и заети лица по Приоритетна ос 1 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

Обучаващите институции, отговарящи на изискванията на чл. 9 от ПМС № 280/2015 г., задължително попълват електронната форма на Заявление за кандидатстване и приложенията към него на следния електронен адрес: https://www.az.government.bg/bg/news/view/na-vnimanieto-na-dostavchicite-na-obuchenie-1434/  при спазване на онлайн Ръководството за работа с платформата.

Доставчиците на обучения могатдаподават документи за кандидатстване с квалифициран електронен подпис (КЕП). Тези от тях, които не разполагат с такъв, след попълване на информацията в електронната платформа, следва  да подадат своите документи и на хартиен носител на адрес: гр. София, ул. „Антим I№14 ПК 1303 – До Комисията за оценка на ДОб.

По-долу са публикувани Указанията за работа на ДОб и документите за кандидатстване.

След попълването на електронната форма на Заявление за кандидатстване и приложенията към него, всеки кандидат получава автоматичен отговор за успешното регистриране в платформата. В рамките на 14 работни дни, считано от момента на регистриране в електронната платформа, всеки кандидат получава съобщение за одобрение или неодобрение за включване в списъка по чл. 7, ал. 2 от ПМС № 280/2015г.

Доставчиците на обучение, които отговарят на условията, ще бъдат включени в списък, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта.

Списъкът ще бъде публикуван на интернет страницата на Агенцията по заетостта.