Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта
Моля изчакайте
Начало>Доставчици на обучение ОПРЧР 2014 - 2020

Доставчици на обучение ОПРЧР 2014 - 2020

 

Във връзка с оптимизиране на процесите при отчитане на обучения, Ви информираме, че в Електронната платформа за работа на ДОб предстои да бъде въведен пакет „Микроданни ESF”, който следва  да се  ползва при електронното отчитане на данните за участниците (обучаемите лица), съгласно  актуализираното  Ръководство за работа с информационната система за  отчет на проведено обучение по Оперативна програма - „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.

                За датата на внедряване на пакет „Микроданни ESF” в електронната платформа ще бъдете уведомени допълнително.

 

 ВАЖНО!!! Агенцията по заетостта уведомява всички кандидатстващи за обобрение Доставчици на обучение, че във връзка с промени в Наредба № 8 от 26 февруари 2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост, не е необходимо представяне на свидетелство за съдимост на представляващия/тите съответното дружество. Необходимите данни за българските граждани ще се установяват служебно от съответния административен орган.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

От 10.10.2016 г., стартира електронно подаване на документи за кандидатстване на Доставчици на обучения (ДОб), желаещи да предоставят обучения за придобиване на професионална квалификация и/или ключови компетентности за безработни и заети лица по Приоритетна ос 1 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

Обучаващите институции, отговарящи на изискванията на чл. 9 от ПМС № 280/2015 г., задължително попълват електронната форма на Заявление за кандидатстване и приложенията към него на следния електронен адрес: https://www.az.government.bg/bg/news/view/na-vnimanieto-na-dostavchicite-na-obuchenie-1434/  при спазване на онлайн Ръководството за работа с платформата.

Доставчиците на обучения могатдаподават документи за кандидатстване с квалифициран електронен подпис (КЕП). Тези от тях, които не разполагат с такъв, след попълване на информацията в електронната платформа, следва  да подадат своите документи и на хартиен носител на адрес: гр. София, ул. „Антим I№14 ПК 1303 – До Комисията за оценка на ДОб.

По-долу са публикувани Указанията за работа на ДОб и документите за кандидатстване.

След попълването на електронната форма на Заявление за кандидатстване и приложенията към него, всеки кандидат получава автоматичен отговор за успешното регистриране в платформата. В рамките на 14 работни дни, считано от момента на регистриране в електронната платформа, всеки кандидат получава съобщение за одобрение или неодобрение за включване в списъка по чл. 7, ал. 2 от ПМС № 280/2015г.

Доставчиците на обучение, които отговарят на условията, ще бъдат включени в списък, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта.

Списъкът ще бъде публикуван на интернет страницата на Агенцията по заетостта.