Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта
Моля изчакайте
Начало>Проект "Готови за работа"

Проект "Готови за работа"

Цел:

Основната цел на проекта е стимулиране на активността на младежи до 29-годишна възраст включително, които не са нито в образование или обучение, нито в заетост и не са регистрирани като безработни лица в Дирекциите „Бюро по труда”, както и да се подобрят възможностите им за намиране на работа и трудовата им реализация на пазара на труда.

Дейности:

  • Дейности за идентифициране, информиране и мотивиране на активно поведение на пазара на труда на икономически неактивни младежи до 29 г. възраст включително, които не са в образование или обучение;
  • Провеждане на „ателиета за търсене на работа“ с максимална продължителност 5 дни; психологическо подпомагане;
  • Насочване към подходящи, съобразени с индивидуалния профил на лицата, мерки за обучение, образование и обучение (осигурява се със собствен ресурс на Агенция по заетостта);
  • Организиране на трудови борси за срещи на активираните младежи с работодатели;

Бюджет на проекта: 10 000 000 лв.

Продължителност: 24 месеца, до 2018 г.

Индикатори:

Неактивни участници на възраст 15-24 г. вкл., извън обучение или образование – 8 000 лица;

Неактивни участници на възраст 25-29 г. вкл., извън обучение или образование – 2 000 лица

 

 ИНФОРМАЦИОННИ КАМПАНИИ И СЪБИТИЯ