Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта
Моля изчакайте
Начало>Информация за регистрация на търсещо работа лице

Информация за регистрация на търсещо работа лице

Регистрация на търсещите работа

Регистрацията в дирекциите „Бюро по труда” (ДБТ) на търсещите работа лица е задължително условие за ползване на предоставяните от Агенция по заетостта услуги.


В дирекциите "Бюро по труда" по постоянен или настоящ адрес могат да се регистрират и да упражняват права по реда и условията на Закона за насърчаване на заетостта:

 • българските граждани;
 • граждани на страни – членки на Европейския съюз или на други държави - страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство и Конфедерация Швейцария;
 • чужденците, с разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България;
 • лицата, на които е предоставено право на убежище;
 • лицата, на които е предоставен статут на бежанец или хуманитарен статут;
 • лицата, за които това е предвидено в международен договор, по който Република България е страна;
 • лицата - граждани на трети държави, които са членове на семейство на български граждани или граждани на държава - членка на Европейския съюз, или на държава - страна по Споразумението за Европейско икономическо сътрудничество, или на Конфедерация Швейцария;
 • членове на семейството на чужденци, получили разрешение за дългосрочно пребиваване;
 • притежателите на синя карта на ЕС, останали без работа в рамките на три месеца или желаещи да сменят работодателя си.

Търсещите работа могат да се регистрират в една от следните групи:

 • безработни – лица, които не работят, търсят работа и имат готовност да започнат работа в 14-дневен срок от уведомяването им от ДБТ;
 • заети, които желаят да сменят работата си;
 • учащи се, които желаят да работят през свободното си от учене време;
 • лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в Република България, лица, получаващи професионална пенсия за ранно пенсиониране по чл. 168 от Кодекса за социално осигуряване, пенсия за старост в друга държава или пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а от Кодекса за социално осигуряване, които не работят.