Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта
Моля изчакайте
Начало>Ключови компетентности

Ключови компетентности

 

Обучение на възрастни

Основен акцент в политиката на Агенцията по заетостта е подготовката на работна сила, притежаваща необходимата квалификация, адаптивност и склонност към непрекъснато усъвършенстване.

Агенцията по заетостта подпомага търсещите работа лица (безработни и заети лица) в техния професионален избор и свързаното с него професионално обучение, което им дава възможност да повишат шансовете си за трудова реализация.
Обучението на възрастни се осъществява за придобиване на знания и умения, необходими за заемане на свободни работни места, за задоволяване на бъдещи потребности на пазара на труда от квалифицирана работна сила и за запазване на заетостта на заети лица
Обучението на възрастни включва:

  • обучение за ограмотяване;
  • обучение за придобиване на професионална квалификация;
  • обучение за придобиване и усъвършенстване на ключови компетентности;

 На безработните лица по чл.63, т.1 от ЗНЗ, участващи в обучение на възрастни, се изплащат стипендия и средства за транспорт и квартира при условия и ред, определени с правилника за  прилагане на закона.

                     

                      Обучение за придобиване и усъвършенстване на ключови компетентности

                                                                         (чл.58а, т.3 от ЗНЗ)

Обучението за придобиване и усъвършенстване на ключови компетентности се осъществява от физически или юридически лица, регистрирани съгласно действащото законодателство, при условие и по ред, определени с правилника за прилагане на закона.