Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта
Моля изчакайте
Начало>Конкурси - формуляри

Конкурси - формуляри

Кандидатите за държавни служители подават писмено заявление за участие в конкурс по определен образец (Приложение 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, обн., ДВ, бр. 6 от 23.01.2004 г., в сила от 23.01.2004 г.) Към заявлението се прилагат декларация от лицето по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата, както и копия от всички приложени към заявлението документи.