Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта
Моля изчакайте
Начало>Мерки за заетост

Мерки за заетост

Насърчителни мерки за безработни лица

Насърчаване на териториалната мобилност
Насърчаване на безработните лица, започнали работа без посредничеството на Агенцията по заетостта
Насърчаване на предприемачеството
Насърчаване започването на самостоятелна стопанска дейност като микропредприятие

Насърчителни мерки за работодателите

Мярка - наемане на безработни лица до 29-годишна възраст
Мярка - наемане на младежи с трайни увреждания, военноинвалиди, както и на младежи от социални заведения
Мярка - заетост на продължително безработни
Мярка - стажуване на младежи
Мярка - стажуване на безработни лица
Мярка - наемане на безработни лица от работодатели - микропредприятия
Мярка - наемане на непълно работно време
Мярка - наемане на безработни лица с трайни увреждания или военноинвалиди
Мярка - наемане на временна, сезонна или почасова работа на безработни лица с трайни увреждания
Мярка - наемане на самотни родители и/или майки с деца до 3-годишна възраст
Мярка - наемане на безработни майки (осиновителки) с деца от 3 до 5-годишна възраст
Мярка - наемане на безработни лица, изтърпели наказание лишаване от свобода
Мярка - наемане на безработни лица над 50-годишна възраст
Мярка - наемане на лица от 50- до 64-годишна възраст, придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране
Мярка - наемане на безработни лица с основно или по-ниско образование и без квалификация за чиракуване
Мярка - наемане на безработни лица с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца на "зелени работни места"