Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта
Моля изчакайте
Начало>Мярка - заетост на продължително безработни

Мярка - заетост на продължително безработни

Насърчаване на работодателите да наемат на работа продължително безработните лица
(чл. 55в от ЗНЗ)

Основна цел

Осигуряване на заетост на безработни лица за срок от 12 месеца.

Целева група

  • Безработни лица с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 12 месеца, насочени от дирекция “Бюро по труда”.

Субсидии за работодателя

За всяко наето безработно лице за времето, през което е било на работа, се предоставят средства от Държавния бюджет* за: 

1. Трудово възнаграждение, в размер на 510 лв. за пълно работно време;    
2. Допълнителни възнаграждения по минимални размери, установени в КТ;
3. Възнаграждения за основен платен годишен отпуск по чл. 155 или чл. 319 от КТ;                                                                                                                                        4. Паричното възнаграждение по чл. 40, ал. 5 от КСО.                                                   5. Дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя, върху полученото, включително начисленото и неизплатено, брутно трудово възнаграждение или неначисленото брутно трудово възнаграждение, включително възнаграждението по т. 3  и т. 4., съгласно чл.6, ал.3 от Кодекса за социално осигуряване.

Период на субсидиране

  • не повече от 6 месеца

Права, задължения и

санкции на работодателя

  • да разкрие работни места, на които през последните три месеца работодателят не е освобождавал работници и служители, наети на работни места за същите длъжности, на които се наемат безработните лица, и ги запази не по-малко от 12 месеца;
  • да сключи трудов договор с безработното лице за срок не по-малък от 12 месеца;
  • на обявеното работно място може да назначи последователно повече от едно безработни лица, насочени от ДБТ;
  • при неизпълнение на договора да възстанови получените средства, съгласно договора с ДБТ.

Процедурата

Работодател, желаещ да ползва преференцията, трябва да премине през следните стъпки:

  • да подаде в ДБТ заявка по образец за свободни  работни места и необходимите документи за ползване на насърчителната мярка;

След одобрение от Съвета за сътрудничество:

  • да сключи договор по утвърден образец с ДБТ за предоставяне на средства от Държавния бюджет.

 *Забележка: Съгласно разпоредбите на Регламент на ЕК 1407/2013г. от 18.12.2013г. средствата, които се предоставят на Работодателя от Държавния бюджет по чл. 55в от ЗНЗ, представляват минимална помощ (помощ „de minimis”). Правилото „de minimis” не се отнася за бюджетни предприятия/организации, при условие, че същите не осъществяват стопанска дейност.