Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта
Моля изчакайте
Начало>Мярка - наемане на безработни лица, изтърпели наказание лишаване от свобода

Мярка - наемане на безработни лица, изтърпели наказание лишаване от свобода

Насърчаване на работодателите да наемат на работа безработни лица, изтърпели наказание “лишаване от свобода”

(чл. 55 от ЗНЗ)

Основна цел

Осигуряване на заетост на безработни лица,изтърпели наказание “лишаване от свобода” за срок от 12 месеца.

Целева група

·      Безработни лица, изтърпели наказание “лишаване от свобода”, в срок до 12 месеца от освобождаването от мястото за изтърпяване на наказанието.

Субсидии за работодателя

За всяко наето безработно лице за времето, през което е било на работа, се предоставят средства от Държавния бюджет* за:

1. Трудово възнаграждение, в размер на 400 лв.;
2. Допълнителни възнаграждения по минимални размери, установени в КТ;
3. Възнаграждения за основен платен годишен отпуск по чл. 155 или чл. 319 от КТ;                                                                                                                     4.Паричното възнаграждение по чл. 40, ал. 5 от КСО;                            5.Дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя, върху полученото, включително начисленото и неизплатено, брутно трудово възнаграждение или неначисленото брутно трудово възнаграждение, включително възнаграждението по т. 3  и т. 4., съгласно чл.6, ал.3 от Кодекса за социално осигуряване.
6. Обучение за придобиване на професионална квалификация, в размер до 300 лв.

Период на субсидиране

·      не повече от 6 месеца

Права, задължения и

санкции на работодателя

·      да разкрие работни места, на които през последните три месеца работодателят не е освобождавал работници и служители, наети на работни места за същите длъжности, на които се наемат безработните лица, и ги запази не по-малко от 12 месеца;

·      да сключи трудов договор с безработното лице за срок не по-малък от 12 месеца;

·      на обявеното работно място може да назначи последователно повече от едно безработни лица, насочени от ДБТ;

·      има право да предложи обучение за придобиване на професионална квалификация, което да бъде проведено от обучаваща институция;

·       при неизпълнение на договора да възстанови получените средства, съгласно договора с ДБТ.

Процедурата

Насърчителниата мярка по чл. 55 от ЗНЗ се ползва от работодателите при следния ред:

1. дирекция "Бюро по труда" публикува информация на информационното табло и на интернет страницата на Агенцията по заетостта за финансовите средства по насърчителните мерки, за които може да сключва договори с работодатели;

2. работодателят подава заявка за свободно работно място и ползване на средствата по т. 1 по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта, и документи за обстоятелствата по чл. 50, ал. 1 от ППЗНЗ;

3. заявките, подадени от работодатели, които отговарят на условията по чл. 50, ал. 1 от ППЗНЗ, се одобряват по реда на постъпването им до изчерпване на средствата по т. 1;

4. в срок 7 работни дни от подаването на заявката дирекция "Бюро по труда" уведомява одобрените работодатели;

5. в срока по т. 4 одобрените работодатели се обявяват на информационното табло на дирекция "Бюро по труда";

6. дирекция "Бюро по труда" сключва договори в рамките на средствата по т. 1 с одобрените работодатели в срок до 30 дни от подаването на заявката.

 *Забележка: Съгласно разпоредбите на Регламент на ЕК 1407/2013г. от 18.12.2013г. средствата, които се предоставят на Работодателя от Държавния бюджет по чл. 55 от ЗНЗ, представляват минимална помощ (помощ „de minimis”). Правилото „de minimis” не се отнася за бюджетни предприятия/организации, при условие, че същите не осъществяват стопанска дейност.