Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта
Моля изчакайте
Начало>Мярка - наемане на безработни лица над 55-годишна възраст

Мярка - наемане на безработни лица над 55-годишна възраст

 

Насърчаване на работодателите да наемат на работа безработни лица над 55-годишна възраст
(чл. 55а от ЗНЗ)

Основна цел

Осигуряване на заетост на безработни лица над 55-годишна възраст за срок от 12 месеца.

Целева група

· Безработни лица над 55-годишна възраст.

Субсидии за работодателя

За всяко наето безработно лице за времето, през което е било на работа, се предоставят средства от Държавния бюджет* за:

1. Трудово възнаграждение, в размер на:
       - 400 лв. за лица със средно и по-ниско образование;
       - 480 лв. за лица с висше образование /наети на длъжности, за заемането на които минималното образователно и квалификационно ниво, съгласно НКПД, е определено като завършена степен на висше образование/.                                           2. Допълнителни възнаграждения по минимални размери, установени в КТ;                 3. Възнаграждения за основен платен годишен отпуск по чл. 155 или чл. 319 от КТ;   4. Паричното възнаграждение по чл. 40, ал. 5 от КСО;                                                     5. Дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя, върху полученото, включително начисленото и неизплатено, брутно трудово възнаграждение или неначисленото брутно трудово възнаграждение, включително възнаграждението по т. 3  и т. 4., съгласно чл.6, ал.3 от Кодекса за социално осигуряване.

Период на субсидиране

· не повече от 6 месеца

Права, задължения и санкции на работодателя

· да разкрие работни места, на които през последните три месеца работодателят не е освобождавал работници и служители, наети на работни места за същите длъжности, на които се наемат безработните лица, и ги запази не по-малко от 12 месеца;

· да сключи трудов договор с безработното лице за срок не по-малък от 12 месеца;

· на разкритото работно място може да назначи последователно повече от едно безработни лица, насочени от ДБТ;

· на разкритото работно място могат да се назначават безработни лица, насочени от ДБТ, които не са работили при същия работодател през последните 6 месеца;

· при неизпълнение на договора да възстанови получените средства, съгласно договора с ДБТ.

Процедурата

Работодател, желаещ да ползва преференцията, трябва да премине през следните стъпки:

· да подаде в ДБТ заявка по образец за свободни работни места и необходимите документи за ползване на насърчителната мярка;

След одобрение от Съвета за сътрудничество:

· да сключи договор по утвърден образец с ДБТ за предоставяне на средства от Държавния бюджет.