Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта
Моля изчакайте
Начало>Мярка - наемане на безработни лица с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца на "зелени работни места"

Мярка - наемане на безработни лица с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца на "зелени работни места"

Насърчаване на работодателите да наемат на работа безработни лица с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца, на разкрити "зелени работни места"
(чл. 55д от ЗНЗ)

Основна цел

Осигуряване на заетост на безработни лица с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца, на разкрити "зелени работни места" в икономически дейности, свързани с производство на стоки и предоставяне на услуги, подпомагащи опазването на околната среда, съгласно списък с икономически дейности, утвърден от министъра на околната среда и водите и министъра на труда и социалната политика.

Целева група

· Безработни лица, регистрирани в поделенията на Агенцията по заетостта, с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца.

Субсидии за работодателя

За всяко наето безработно лице за времето, през което е било на работа, се предоставят средства от Държавния бюджет* за:

1. Трудово възнаграждение, в размер на 400 лв.;
2. Допълнителни възнаграждения по минимални размери, установени в КТ;
3. Възнаграждения за основен платен годишен отпуск по чл. 155 или чл. 319 от КТ;         4.Паричното възнаграждение по чл. 40, ал. 5 от КСО;                                            5.Дължимите сигурителни вноски за сметка на работодателя, върху полученото, включително начисленото и неизплатено, брутно трудово възнаграждение или неначисленото брутно трудово възнаграждение, включително възнаграждението по т. 3  и т. 4., съгласно чл.6, ал.3 от Кодекса за социално осигуряване.

Период на субсидиране

· не повече от 6 месеца;

· не повече от 8 месеца /само за лица, наетите на длъжности,  за които се изисква трета степен на професионална квалификация или степен на висше образование/

Права, задължения и санкции на работодателя

· да разкрие "зелени работни места" и ги запази не по-малко от 6 или 8 месеца;

· да сключи трудов договор с безработното лице за срок не по-малък от 6 или 8 месеца;

· на разкритото работно място може да назначи последователно повече от едно безработни лица, насочени от ДБТ;

· при неизпълнение на договора да възстанови получените средства, съгласно договора с ДБТ.

Процедурата

Насърчителниата мярка по чл. 55д от ЗНЗ се ползва от работодателите при следния ред:

1. дирекция "Бюро по труда" публикува информация на информационното табло и на интернет страницата на Агенцията по заетостта за финансовите средства по насърчителните мерки, за които може да сключва договори с работодатели;

2. работодателят подава заявка за свободно работно място и ползване на средствата по т. 1 по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта, и документи за обстоятелствата по чл. 50, ал. 1 от ППЗНЗ;

3. заявките, подадени от работодатели, които отговарят на условията по чл. 50, ал. 1, се одобряват по реда на постъпването им до изчерпване на средствата по т. 1;

4. в срок 7 работни дни от подаването на заявката дирекция "Бюро по труда" уведомява одобрените работодатели;

5. в срока по т. 4 одобрените работодатели се обявяват на информационното табло на дирекция "Бюро по труда";

6. дирекция "Бюро по труда" сключва договори в рамките на средствата по т. 1 с одобрените работодатели в срок до 30 дни от подаването на заявката.

*Забележка: Съгласно разпоредбите на Регламент на ЕК 1407/2013г. от 18.12.2013г. средствата, които се предоставят на Работодателя от Държавния бюджет по чл. 55д от ЗНЗ, представляват минимална помощ (помощ „de minimis”). Правилото „de minimis” не се отнася за бюджетни предприятия/организации, при условие, че същите не осъществяват стопанска дейност.