Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта
Моля изчакайте
Начало> Мярка - наемане на безработни лица с основно или по-ниско образование и без квалификация за чиракуване

Мярка - наемане на безработни лица с основно или по-ниско образование и без квалификация за чиракуване

 

Насърчаване на работодателите да наемат на работа безработни лица с основно или по-ниско образование и без квалификация за чиракуване
(чл. 55г от ЗНЗ)

Основна цел

Осигуряване на заетост и обучение на конкретно работно място на безработни лица с основно или по-ниско образование и без квалификация за чиракуване за срок до 6 месеца.

Целева група

· Безработни лица с основно или по-ниско образование и без квалификация

Субсидии за работодателя

За всяко наето за чиракуване безработно лице за времето, през което е било на работа, се предоставят средства от Държавния бюджет* за:

1.Трудово възнаграждение, в размер на 400 лв. при пълно работно време или в размер на 2,41 лв. почасово трудово възнаграждение за определеното непълно работно време;
2. Допълнителни възнаграждения по минимални размери, установени в КТ;  3.Възнаграждения за основен платен годишен отпуск по чл. 155 или чл. 319 от КТ;                                                                                                                    4.Паричното възнаграждение по чл. 40, ал. 5 от КСО;                           5.Дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя, върху полученото, включително начисленото и неизплатено, брутно трудово възнаграждение или неначисленото брутно трудово възнаграждение, включително възнаграждението по т. 3  и т. 4., съгласно чл.6, ал.3 от Кодекса за социално осигуряване;                                                                            6.Допълнително трудово възнаграждение за наставника, на когото работодателя е възложил обучението на безработното лице - 180 лв., но за не повече от 12 месеца.

Период на субсидиране

·  не повече от 6 месеца за безработните лица;

· до 12 месеца за наставника - при запазване на зетостта на наетото за чиракуване безработно лице за допълнителен период, равен на периода на субсидиране.

Права, задължения и

санкции на работодателя

· да сключи трудов договор с безработното лице за срок не по-малък от 6 месеца;

· да сключи със съответния наставник допълнително споразумение към основния му трудов договор за срок, не по-малък от 6 месеца;

· при неизпълнение на договора да възстанови получените средства, съгласно договора с ДБТ.

Процедурата

Работодател, желаещ да ползва преференцията, трябва да премине през следните стъпки:

· да подаде в ДБТ заявка по образец за свободни работни места и необходимите документи за ползване на насърчителната мярка;

След одобрение от Съвета за сътрудничество:

· да сключи договор по утвърден образец с ДБТ за предоставяне на средства от Държавния бюджет.

 *Забележка: Съгласно разпоредбите на Регламент на ЕК 1407/2013г. от 18.12.2013г. средствата, които се предоставят на Работодателя от Държавния бюджет по чл. 55г от ЗНЗ, представляват минимална помощ (помощ „de minimis”). Правилото „de minimis” не се отнася за бюджетни предприятия/организации, при условие, че същите не осъществяват стопанска дейност.