Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта
Моля изчакайте
Начало>Мярка - наемане на безработни лица с трайни увреждания или военноинвалиди

Мярка - наемане на безработни лица с трайни увреждания или военноинвалиди

Насърчаване на работодателите да наемат на работа безработни лица с трайни увреждания или военноинвалиди
(чл. 52, ал.1 от ЗНЗ)

Основна цел

Осигуряване на заетост на безработни лица с трайни увреждания на пълно или непълно работно време, за срок от 12 месеца.

Целева група

· Безработни лица с трайни увреждания, включително военноинвалиди.

Субсидии за работодателя

За всяко наето безработно лице за времето, през което е било на работа, се предоставят средства от Държавния бюджет* за:

· трудово възнаграждение, в размер на:

- 300 лв. при пълно работно време или в размер на 1,81 лв. почасово трудово възнаграждение за определеното непълно работно време /за лица със средно и по-ниско образование/;
- 380 лв. при пълно работно време или в размер на 2.30 лв. почасово трудово възнаграждение за определеното непълно работно време  /за лица с висше образование, наети на длъжности, за заемането на които минималното образователно и квалификационно ниво, съгласно НКПД, е определено като завършена степен на висше образование/.

· допълнителни възнаграждения по минимални размери, установени в КТ;

· възнаграждения за основен платен годишен отпуск по чл. 155 или чл. 319 от КТ;

· осигурителни вноски за сметка на работодателя за фондовете на ДОО, върху полученото, включително начисленото и неизплатено, брутно трудово възнаграждение или неначисленото брутно трудово възнаграждение, съгласно чл.6,ал.3 от КСО, както и за фондовете за Допълнително задължително пенсионно осигуряване и Националната здравноосигурителна каса;

· паричното възнаграждение по чл. 40, ал. 5 от КСО.

Период на субсидиране

· не повече от 6 месеца

Права, задължения и санкции на работодателя

· да разкрие работни места и ги запази не по-малко от 12 месеца;

· да сключи трудов договор с безработното лице на пълно или непълно работно време, за срок не по-малък от 12 месеца;

· на разкритото работно място може да назначи последователно повече от едно безработни лица, насочени от ДБТ;

· на разкритото работно място могат да се назначават безработни лица, насочени от ДБТ, които не са работили при същия работодател през последните 6 месеца;

· при неизпълнение на договора да възстанови получените средства, съгласно договора с ДБТ.

Процедурата

Работодател, желаещ да ползва преференцията, трябва да премине през следните стъпки:

· да подаде в ДБТ заявка по образец за свободни работни места и необходимите документи за ползване на насърчителната мярка;

След одобрение от Съвета за сътрудничество:

· да сключи договор по утвърден образец с ДБТ за предоставяне на средства от Държавния бюджет.

   *Забележка: Съгласно разпоредбите на Регламент на ЕК 1407/2013г. от 18.12.2013г. средствата, които се предоставят на Работодателя от Държавния бюджет по чл. 52, ал. 1 от ЗНЗ, представляват минимална помощ (помощ „de minimis”). Правилото „de minimis” не се отнася за бюджетни предприятия/организации, при условие, че същите не осъществяват стопанска дейност.