Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта
Моля изчакайте
Начало>Мярка - наемане на безработни лица до 29-годишна възраст

Мярка - наемане на безработни лица до 29-годишна възраст

 

Насърчаване на работодателите да наемат на работа безработните лица до 29-годишна възраст

(чл. 36, ал.1 от ЗНЗ)

Основна цел

Осигуряване на заетост на безработни младежи за срок от 18 месеца.

Целева група

Безработни лица до 29-годишна възраст, насочени от дирекция “Бюро по труда”.

Субсидии за работодателя

За всяко наето безработно лице за времето, през което е било на работа, се предоставят средства от Държавния бюджет* за:

      1. Трудово възнаграждение, в размер на:
       - 400 лв. за лица със средно и по-ниско образование;
       - 480 лв. за лица с висше образование /наети на длъжности, за заемането на които минималното образователно и квалификационно ниво, съгласно НКПД, е определено като завършена степен на висше образование/.    
       2. Допълнителни възнаграждения по минимални размери, установени в КТ;
       3. Възнаграждения за основен платен годишен отпуск по чл. 155 или чл. 319 от КТ;             4. Паричното възнаграждение по чл. 40, ал. 5 от КСО.                                                              5. Дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя, върху полученото, включително начисленото и неизплатено, брутно трудово възнаграждение или неначисленото брутно трудово възнаграждение, включително възнаграждението по т. 3  и т. 4., съгласно чл.6, ал.3 от Кодекса за социално осигуряване.

Период на субсидиране

  • не повече от 9 месеца

Права, задължения и санкции на работодателя

  • да разкрие работни места, на които през последните три месеца работодателят не е освобождавал работници и служители, наети на работни места за същите длъжности, на които се наемат безработните лица, и ги запази не по-малко от 18 месеца;
  • да сключи трудов договор с безработното лице за срок не по-малък от 18 месеца;
  • на разкритото работно място може да назначи последователно повече от едно безработни лица, насочени от ДБТ;
  • на разкритото работно място могат да се назначават безработни лица, насочени от ДБТ, които не са работили при същия работодател през последните 6 месеца;
  • при неизпълнение на договора да възстанови получените средства, съгласно договора с ДБТ.

Процедурата

Работодател, желаещ да ползва преференцията, трябва да премине през следните стъпки:

  • да подаде в ДБТ заявка по образец за свободни работни места и необходимите документи за ползване на насърчителната мярка;

След одобрение от Съвета за сътрудничество:

  • да сключи договор по утвърден образец с ДБТ за предоставяне на средства от Държавния бюджет.

   *Забележка: Съгласно разпоредбите на Регламент на ЕК 1407/2013г. от 18.12.2013г. средствата, които се предоставят на Работодателя от Държавния бюджет по чл. 36, ал. 1 от ЗНЗ, представляват минимална помощ (помощ „de minimis”). Правилото „de minimis” не се отнася за бюджетни предприятия/организации, при условие, че същите не осъществяват стопанска дейност.