Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта
Моля изчакайте
Начало>Мярка - насърчаване на работодателите да наемат на работа безработни лица до 29-годишна възраст с основно или по-ниско образование и без квалификация за чиракуване

Мярка - насърчаване на работодателите да наемат на работа безработни лица до 29-годишна възраст с основно или по-ниско образование и без квалификация за чиракуване

 

Насърчаване на работодателите да наемат на работа безработни лица до 29-годишна възраст с основно или по-ниско образование и без квалификация за чиракуване (чл. 41а от ЗНЗ)

Основна цел

Осигуряване на заетост и обучение на конкретно работно място на безработни младежи с основно или по-ниско образование и без квалификация за чиракуване за срок до 6 месеца.

Целева група

  • Безработни лица до 29-годишна възраст с основно или по-ниско образование и без квалификация

Субсидии за работодателя

За всяко наето за чиракуване безработно лице за времето, през което е било на работа, се предоставят средства от Държавния бюджет* за:

1.Трудово възнаграждение, в размер на 400 лв. при пълно работно време или в размер на 2,41 лв. почасово трудово възнаграждение за определеното непълно работно време;

2. Допълнителни възнаграждения по минимални размери, установени в КТ; 

3.Възнаграждения за основен платен годишен отпуск по чл. 155 или чл. 319 от КТ;

4.Паричното възнаграждение по чл. 40, ал. 5 от КСО;     

5.Дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя, върху полученото, включително начисленото и неизплатено, брутно трудово възнаграждение или неначисленото брутно трудово възнаграждение, включително възнаграждението по т. 3  и т. 4., съгласно чл.6, ал.3 от Кодекса за социално осигуряване;       

6.Допълнително трудово възнаграждение за наставника, на когото работодателя е възложил обучението на безработното лице - 180 лв., но за не повече от 12 месеца.

Период на субсидиране

  • не повече от 6 месеца за безработните лица;
  • ·до 12 месеца за наставника - при запазване на заетостта на наетото за чиракуване безработно лице за допълнителен период, равен на периода на субсидиране.

Права, задължения и

санкции на работодателя

  • ·да сключи трудов договор с безработното лице за срок не по-малък от 6 месеца;
  • ·да сключи със съответния наставник допълнително споразумение към основния му трудов договор за срок, не по-малък от 6 месеца;
  • ·при неизпълнение на договора да възстанови получените средства, съгласно договора с ДБТ.

Процедурата

Работодател, желаещ да ползва преференцията, трябва да премине през следните стъпки:

  • да подаде в ДБТ заявка по образец за свободни работни места и необходимите документи за ползване на насърчителната мярка;

След одобрение от Съвета за сътрудничество:

  • да сключи договор по утвърден образец с ДБТ за предоставяне на средства от Държавния бюджет.

 *Забележка: Съгласно разпоредбите на Регламент на ЕК 1407/2013г. от 18.12.2013г.  средствата, които се предоставят на Работодателя от Държавния бюджет по чл. 41а от ЗНЗ, представляват минимална помощ (помощ „de minimis”). Правилото „de minimis” не се отнася за бюджетни предприятия/организации, при условие, че същите, не осъществяват стопанска дейност.