Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта
Моля изчакайте
Начало>Мярка - насърчаване на работодателите да наемат на работа безработни лица до 29-годишна възраст, завършили средно или висше образование и без трудов стаж

Мярка - насърчаване на работодателите да наемат на работа безработни лица до 29-годишна възраст, завършили средно или висше образование и без трудов стаж

 

Насърчаване на работодателите да наемат на работа безработни лица до 29-годишна възраст, завършили средно или висше образование и без трудов стаж

 (чл. 36 б от ЗНЗ)

Основна цел

Осигуряване на заетост на безработни младежи за срок не по-малък от 6 месеца.

Целева група

 • Безработни лица до 29-годишна възраст, завършили средно или висше образование и без трудов стаж, насочени от дирекция “Бюро по труда”.

Субсидии за работодателя

За всяко наето безработно лице за времето, през което е било на работа, се предоставят средства от Държавния бюджет* за:

 • трудово възнаграждение, в размер на:

- 300 лв. за лица със средно и по-ниско образование;

- 380 лв. за лица с висше образование /наети на длъжности, за заемането на които минималното образователно и квалификационно ниво, съгласно НКПД, е определено като завършена степен на висше образование /.

 • допълнителни възнаграждения по минимални размери, установени в КТ;
 • възнаграждения за основен платен годишен отпуск по чл. 155 или чл. 319 от КТ;
 • осигурителни вноски за сметка на работодателя за фондовете на ДОО, върху полученото, включително начисленото и неизплатено, брутно трудово възнаграждение или неначисленото брутно трудово възнаграждение, съгласно чл.6,ал.3 от КСО, както и за фондовете за Допълнително задължително пенсионно осигуряване и Националната здравноосигурителна каса;
  • паричното възнаграждение по чл. 40, ал. 5 от КСО.

Средствата се изплащат ежемесечно, в размер 30 на сто за първите 6 месеца, 50 на сто за периода от седмия до дванадесетия месец включително и 75 на сто за периода от тринадесетия до осемнадесетия месец включително.

Период на субсидиране

 • не по-малко от 6 и не по-повече от 18 месеца

Права, задължения и

санкции на работодателя

 • да разкрие работни места, на които през последните три месеца работодателят не е освобождавал работници и служители, наети на работни места за същите длъжности, на които се наемат безработните лица, и ги запази не по-малко от 6 месеца;
 • да сключи трудов договор /на пълно работно време/ с безработното лице за срок не по-малък от 6 месеца;
 • при неизпълнение на договора да възстанови получените средства, съгласно договора с ДБТ.

Процедурата

Работодател, желаещ да ползва преференцията, трябва да премине през следните стъпки:

 • да подаде в ДБТ заявка по образец за свободни работни места и необходимите документи за ползване на насърчителната мярка;

След одобрение от Съвета за сътрудничество:

 • да сключи договор по утвърден образец с ДБТ за предоставяне на средства от Държавния бюджет.

 

*Забележка: Съгласно разпоредбите на Регламент на ЕК 1407/2013г. от 18.12.2013г.  средствата, които се предоставят на Работодателя от Държавния бюджет по чл. 36 б от ЗНЗ, представляват минимална помощ (помощ „de minimis”). Правилото „de minimis” не се отнася за бюджетни предприятия/организации, при условие, че същите не осъществяват стопанска дейност.