Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта
Моля изчакайте
Начало>Мярка - наемане на лица от 50- до 64-годишна възраст, придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране

Мярка - наемане на лица от 50- до 64-годишна възраст, придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране

Насърчаване на работодателите да наемат лица от 50- до 64-годишна възраст, придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране
(чл. 55б от ЗНЗ)

Основна цел

Осигуряване на заетост на регистрирани в дирекция “Бюро по труда” лица от 50- до 64-годишна възраст, придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране за срок от 12 месеца.

Целева група

  • лица от 50- до 64-годишна възраст, придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране.

Субсидии за работодателя

За всяко наето лице за времето, през което е било на работа, се предоставят средства от Държавния бюджет за:

  • направените вноски за сметка на работодателя във фондовете на ДОО, допълнителното задължително пенсионно осигуряване и Националната здравноосигурителна каса, върху полученото, включително начисленото и неизплатено, брутно трудово възнаграждение или неначисленото брутно трудово възнаграждение, включително възнаграждението за основен платен годишен отпуск по чл. 155 или чл. 319 от Кодекса на труда и възнаграждението по чл.40, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване, съгласно чл.6, ал.3 от Кодекса за социално осигуряване.

  • обучение за придобиване на професионална квалификация в размер не повече от 300 лв.

Период на субсидиране

  • не повече от 6 месеца

Права, задължения и

санкции на работодателя

  • да разкрие работни места, на които през последните три месеца работодателят не е освобождавал работници и служители, наети на работни места за същите длъжности, на които се наемат безработните лица, и ги запази не по-малко от 12 месеца;

  • да сключи трудов договор за срок не по-малък от 12 месеца;

  • на обявеното работно място може да назначи последователно повече от едно лица, насочени от ДБТ;

  • при неизпълнение на договора да възстанови получените средства, съгласно договора с ДБТ.

Процедурата

Работодател, желаещ да ползва преференцията, трябва да премине през следните стъпки:

  • да подаде в ДБТ заявка по образец за свободни работни места и необходимите документи за ползване на насърчителната мярка;

След одобрение от Съвета за сътрудничество:

  • да сключи договор по утвърден образец с ДБТ за предоставяне на средства от Държавния бюджет.

*Забележка: Съгласно разпоредбите на Регламент на ЕК 1407/2013г. от 18.12.2013г. средствата, които се предоставят на Работодателя от Държавния бюджет по чл. 55б от ЗНЗ, представляват минимална помощ (помощ „de minimis”). Правилото „de minimis” не се отнася за бюджетни предприятия/организации, при условие, че същите не осъществяват стопанска дейност.