Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта
Моля изчакайте
Начало>Мярка - наемане на младежи с трайни увреждания, военноинвалиди, както и на младежи от социални заведения

Мярка - наемане на младежи с трайни увреждания, военноинвалиди, както и на младежи от социални заведения

 

Насърчаване на работодателите да наемат на работа безработните лица до 29-годишна възраст с трайни увреждания , военноинвалиди, както и младежи от социални заведения, завършили образованието си
(чл. 36, ал.2 от ЗНЗ)

Основна цел

Осигуряване на заетост на безработни младежи за срок от 18 месеца.

Целева група

·Безработни лица до 29-годишна възраст с трайни увреждания или военноинвалиди;

·Младежи от социални заведения, завършили образованието си.

Субсидии за работодателя

За всяко наето безработно лице за времето, през което е било на работа, се предоставят средства от Държавния бюджет* за:

      1. Трудово възнаграждение, в размер на:
       - 400 лв. за лица със средно и по-ниско образование;
       - 480 лв. за лица с висше образование /наети на длъжности, за заемането на които минималното образователно и квалификационно ниво, съгласно НКПД, е определено като завършена степен на висше образование/.    
       2. Допълнителни възнаграждения по минимални размери, установени в КТ;
       3. Възнаграждения за основен платен годишен отпуск по чл. 155 или чл. 319 от КТ;                4. Паричното възнаграждение по чл. 40, ал. 5 от КСО.                                                              5. Дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя, върху полученото, включително начисленото и неизплатено, брутно трудово възнаграждение или неначисленото брутно трудово възнаграждение, включително възнаграждението по т. 3  и т. 4., съгласно чл.6, ал.3 от Кодекса за социално осигуряване.

Период на субсидиране

· не повече от 9 месеца

Права, задължения и санкции на работодателя

· да разкрие работни места и ги запази не по-малко от 18 месеца;

· да сключи трудов договор с безработното лице за срок не по-малък от  18 месеца;

· на разкритото работно място може да назначи последователно повече от едно безработни лица, насочени от ДБТ;

· при неизпълнение на договора да възстанови получените средства, съгласно договора с ДБТ.

Процедурата

Работодател, желаещ да ползва преференцията, трябва да премине през следните стъпки:

· да подаде в ДБТ заявка по образец за свободни работни места и необходимите документи за ползване на насърчителната мярка.

След одобрение от Съвета за сътрудничество:

· да сключи договор по утвърден образец с ДБТ за предоставяне на средства от Държавния бюджет.

 *Забележка: Съгласно разпоредбите на Регламент на ЕК 1407/2013г. от 18.12.2013г. средствата, които се предоставят на Работодателя от Държавния бюджет по чл. 36, ал. 2 от ЗНЗ, представляват минимална помощ (помощ „de minimis”). Правилото „de minimis” не се отнася за бюджетни предприятия/организации, при условие, че същите не осъществяват стопанска дейност.