Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта
Моля изчакайте
Начало>Мярка - наемане на младежи с трайни увреждания, военноинвалиди, както и на младежи от социални заведения

Мярка - наемане на младежи с трайни увреждания, военноинвалиди, както и на младежи от социални заведения

 

Насърчаване на работодателите да наемат на работа безработните лица до 29-годишна възраст с трайни увреждания , военноинвалиди, както и младежи от социални заведения, завършили образованието си
(чл. 36, ал.2 от ЗНЗ)

Основна цел

Осигуряване на заетост на безработни младежи за срок от 18 месеца.

Целева група

·Безработни лица до 29-годишна възраст с трайни увреждания или военноинвалиди;

·Младежи от социални заведения, завършили образованието си.

Субсидии за работодателя

За всяко наето безработно лице за времето, през което е било на работа, се предоставят средства от Държавния бюджет* за:

      1. Трудово възнаграждение, в размер на:
       - 400 лв. за лица със средно и по-ниско образование;
       - 480 лв. за лица с висше образование /наети на длъжности, за заемането на които минималното образователно и квалификационно ниво, съгласно НКПД, е определено като завършена степен на висше образование/.    
       2. Допълнителни възнаграждения по минимални размери, установени в КТ;
       3. Възнаграждения за основен платен годишен отпуск по чл. 155 или чл. 319 от КТ;                4. Паричното възнаграждение по чл. 40, ал. 5 от КСО.                                                              5. Дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя, върху полученото, включително начисленото и неизплатено, брутно трудово възнаграждение или неначисленото брутно трудово възнаграждение, включително възнаграждението по т. 3  и т. 4., съгласно чл.6, ал.3 от Кодекса за социално осигуряване.

Период на субсидиране

· не повече от 9 месеца

Права, задължения и санкции на работодателя

· да разкрие работни места и ги запази не по-малко от 18 месеца;

· да сключи трудов договор с безработното лице за срок не по-малък от  18 месеца;

· на разкритото работно място може да назначи последователно повече от едно безработни лица, насочени от ДБТ;

· при неизпълнение на договора да възстанови получените средства, съгласно договора с ДБТ.

Процедурата

Насърчителниата мярка по чл. 36, ал. 2 от ЗНЗ се ползва от работодателите при следния ред:

1. дирекция "Бюро по труда" публикува информация на информационното табло и на интернет страницата на Агенцията по заетостта за финансовите средства по насърчителните мерки, за които може да сключва договори с работодатели;

2. работодателят подава заявка за свободно работно място и ползване на средствата по т. 1 по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта, и документи за обстоятелствата по чл. 50, ал. 1;

3. заявките, подадени от работодатели, които отговарят на условията по чл. 50, ал. 1, се одобряват по реда на постъпването им до изчерпване на средствата по т. 1;

4. в срок 7 работни дни от подаването на заявката дирекция "Бюро по труда" уведомява одобрените работодатели;

5. в срока по т. 4 одобрените работодатели се обявяват на информационното табло на дирекция "Бюро по труда";

6. дирекция "Бюро по труда" сключва договори в рамките на средствата по т. 1 с одобрените работодатели в срок до 30 дни от подаването на заявката.

 *Забележка: Съгласно разпоредбите на Регламент на ЕК 1407/2013г. от 18.12.2013г. средствата, които се предоставят на Работодателя от Държавния бюджет по чл. 36, ал. 2 от ЗНЗ, представляват минимална помощ (помощ „de minimis”). Правилото „de minimis” не се отнася за бюджетни предприятия/организации, при условие, че същите не осъществяват стопанска дейност.