Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта
Моля изчакайте
Начало>Мярка - наемане на непълно работно време

Мярка - наемане на непълно работно време

Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица на непълно работно време
(чл. 51 от ЗНЗ)

Основна цел

Разкриване на работни места за осигуряване на заетост на безработни лица на непълно работно време за срок от 12 месеца.

Целева група

·         Безработни лица

Субсидии за работодателя

За всяко наето безработно лице за времето, през което е било на работа, се предоставят средства от Държавния бюджет за:

·         направените вноски за сметка на работодателя във фондовете на ДОО, допълнителното задължително пенсионно осигуряване и Националната здравноосигурителна каса, върху полученото, включително начисленото и неизплатено, брутно трудово възнаграждение или неначисленото брутно трудово възнаграждение, включително възнаграждението за основен платен годишен отпуск по чл. 155 или чл. 319 от Кодекса на труда и възнаграждението по чл.40, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване, съгласно чл.6, ал.3 от Кодекса за социално осигуряване.

Период на субсидиране

  • не повече от 6 месеца

Права, задължения и

санкции на работодателя

  • да разкрие работни места, на които през последните три месеца работодателят не е освобождавал работници и служители, наети на работни места за същите длъжности, на които се наемат безработните лица, и ги запази не по-малко от 12 месеца;

  • да сключи трудов договор с безработното лице за срок не по-малък от 12 месеца на непълно работно време;

  • на обявеното работно място може да назначи последователно повече от едно безработни лица, насочени от ДБТ;

  • при неизпълнение на договора да възстанови получените средства, съгласно договора с ДБТ.

Процедурата

Работодател, желаещ да ползва преференцията, трябва да премине през следните стъпки:

·         да подаде в ДБТ заявка по образец за свободни работни места и необходимите документи за ползване на насърчителната мярка;

След одобрение от Съвета за сътрудничество:

·         да сключи договор по утвърден образец с ДБТ за предоставяне на средства от Държавния бюджет;

 

*Забележка: Съгласно разпоредбите на Регламент на ЕК 1407/2013г. от 18.12.2013г. средствата, които се предоставят на Работодателя от Държавния бюджет по чл. 51 от ЗНЗ, представляват минимална помощ (помощ „de minimis”). Правилото „de minimis” не се отнася за бюджетни предприятия/организации, при условие, че същите не осъществяват стопанска дейност.