Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта
Моля изчакайте
Начало>Мярка - наемане на самотни родители и/или майки с деца до 3-годишна възраст

Мярка - наемане на самотни родители и/или майки с деца до 3-годишна възраст

Насърчаване на работодателите да наемат на работа безработни лица – самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 3-годишна възраст
(чл. 53 от ЗНЗ)

Основна цел

Осигуряване на заетост на безработни лица – самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 3-годишна възраст за срок от 12 месеца.

Целева група

·      Безработни лица - самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 3-годишна възраст.

Субсидии за работодателя

За всяко наето безработно лице за времето, през което е било на работа, се предоставят средства от Държавния бюджет* за:

·      трудово възнаграждение, в размер на:

          - 300 лв. при пълно работно време или в размер на 1.79 лв. почасово трудово възнаграждение за определеното непълно работно време /за лица със средно и по-ниско образование/;

          - 380 лв. при пълно работно време или в размер на 2.26 лв. почасово трудово възнаграждение за определеното непълно работно време /за лица с висше образование, наети на длъжности, за заемането на които минималното образователно и квалификационно ниво, съгласно НКПД, е определено като завършена степен на висше образование /;

·      допълнителни възнаграждения по минимални размери, установени в КТ;

·      възнаграждения за основен платен годишен отпуск по чл. 155 или чл. 319 от КТ;

·      осигурителни вноски за сметка на работодателя за фондовете на ДОО, върху полученото, включително начисленото и неизплатено, брутно трудово възнаграждение или неначисленото брутно трудово възнаграждение, съгласно чл.6,ал.3 от КСО, както и за фондовете за Допълнително задължително пенсионно осигуряване и Националната здравноосигурителна каса;

·      паричното възнаграждение по чл. 40, ал. 5 от КСО.

Период на субсидиране

·      не повече от 6 месеца

Права, задължения и

санкции на работодателя

·      да разкрие работни места, на които през последните три месеца работодателят не е освобождавал работници и служители, наети на работни места за същите длъжности, на които се наемат безработните лица, и ги запази не по-малко от 12 месеца;

·      да сключи трудов договор с безработното лице за срок не по-малък от 12 месеца;

·      на обявеното работно място може да назначи последователно повече от едно безработни лица, насочени от ДБТ;

·      при неизпълнение на договора да възстанови получените средства, съгласно договора с ДБТ.

Процедурата

Работодател, желаещ да ползва преференцията, трябва да премине през следните стъпки:

·         да подаде в ДБТ заявка по образец за свободни работни места и необходимите документи за ползване на насърчителната мярка;

След одобрение от Съвета за сътрудничество:

·         да сключи договор по утвърден образец с ДБТ за предоставяне на средства от Държавния бюджет.

 

*Забележка: Съгласно разпоредбите на Регламент на ЕК 1407/2013г. от 18.12.2013г.  средствата, които се предоставят на Работодателя от Държавния бюджет по чл. 53 от ЗНЗ, представляват минимална помощ (помощ „de minimis”). Правилото „de minimis” не се отнася за бюджетни предприятия/организации, при условие, че същите не осъществяват стопанска дейност.