Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта
Моля изчакайте
Начало>Мярка - стажуване на безработни лица

Мярка - стажуване на безработни лица

 

Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за стажуване на безработни лица
(чл. 46 от ЗНЗ)

Основна цел

Разкриване на специални работни места за стажуване за срок от 12 месеца.

Целева група

  • Безработни лица, придобили през последните 24 месеца квалификация по професия или част от професия, изисквана за заеманата длъжност, които нямат трудов стаж по тази професия.

Субсидии за работодателя

За всяко наето безработно лице за времето, през което е било на работа, се предоставят средства от Държавния бюджет* за:

1. Трудово възнаграждение, в размер на 400 лв.;
2. Допълнителни възнаграждения по минимални размери, установени в КТ;
3. Възнаграждения за основен платен годишен отпуск по чл. 155 или чл. 319 от КТ; 4.Паричното възнаграждение по чл. 40, ал. 5 от КСО;                                 5.Дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя, върху полученото, включително начисленото и неизплатено, брутно трудово възнаграждение или неначисленото брутно трудово възнаграждение, включително възнаграждението по т. 3  и т. 4., съгласно чл.6, ал.3 от Кодекса за социално осигуряване.

Период на субсидиране

  • не повече от 6 месеца

Права, задължения и санкции на работодателя

  • да разкрие работни места за стажуване, на които през последните три месеца работодателят не е освобождавал работници и служители, наети на работни места за същите длъжности, на които се наемат безработните лица, и ги запази не по-малко от 12 месеца;
  • да сключи трудов договор с безработното лице за срок не по-малък от 12 месеца;
  • при неизпълнение на договора да възстанови получените средства, съгласно договора с ДБТ.

Процедурата

Работодател, желаещ да ползва преференцията, трябва да премине през следните стъпки:

  • да подаде в ДБТ заявка по образец за разкрити работни места за стажуване и необходимите документи за ползване на насърчителната мярка;

След одобрение от Съвета за сътрудничество:

  • да сключи договор по утвърден образец с ДБТ за предоставяне на средства от Държавния бюджет.

 *Забележка: Съгласно разпоредбите на Регламент на ЕК 1407/2013г. от 18.12.2013г. средствата, които се предоставят на Работодателя от Държавния бюджет по чл.46 от ЗНЗ, представляват минимална помощ (помощ „de minimis”). Правилото „de minimis” не се отнася за бюджетни предприятия/организации, при условие, че същите не осъществяват стопанска дейност.