Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта
Моля изчакайте
Начало>Национална програма "Асистенти на хора с увреждания"

Национална програма "Асистенти на хора с увреждания"

ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА

Предоставяне на грижа в семейна среда на хора с трайни увреждания или тежко болни самотни хора чрез осигуряване на заетост на безработни лица като лични и социални асистенти.

1. Дейността „Личен асистент” цели осигуряване на заетост на безработни лица за облекчаване на положението на семействата, в които има човек с трайни увреждания, нуждаещ се от постоянни грижи.

2. Дейността „Социален асистент” цели осигуряване на заетост на безработни лица за задоволяване на ежедневни потребности, организиране на свободното време на хора с трайни увреждания или тежко болни самотни хора, осъществяване на дейности за тяхното социално включване.

3. Осигуряване на заетост на безработни лица като лични асистенти на хора с увреждания, изведени от специализирани институции в семейна среда, за предоставяне на качествена грижа и създаване на условия за тяхното социално включване; предоставяне на квалифицирана помощ на тези лица и на техните семейства чрез услуги, предоставяни по дейността „Социален асистент”.

НЕПОСРЕДСТВЕНИ ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 

1. Осигуряване на качествена грижа в семейна среда за тежко болни хора и лица с увреждания и постигане на социална адаптивност в рамките на съществуващата инвалидност.

2. Намаляване броя на настанените в специализирани институции хора с увреждания и тежко болни хора.

3. Осигуряване на заетост на пълно или непълно работно време на наетите трудоспособни безработни лица. При невъзможност за осигуряване на заетост на пълен работен ден за лицата по дейността „Социален асистент” те се наемат на непълно работно време, но не по-малко от 4 часа на ден.

4. Социална сигурност на включените в Програмата лица в краткосрочен план (социално осигуряване и за НЗОК) и в по-дългосрочен план (пенсионно осигуряване).

5. Повишаване на квалификацията на лицата за полагане на грижи за подобряване на условията на живот и жизнената среда на хората с увреждания.

6. Намаляване разходите от Държавния бюджет за социално подпомагане (в т. ч. и общинските бюджети).

7. Реализиране на принципа за съгласуваност в действията на институциите: териториалните поделения на Агенцията за социално подпомагане (АСП), Агенцията по заетостта (АЗ), Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” (ИА „ГИТ”).

8. Развитие на социалното партньорство на всички нива при реализацията на Програмата.

 

ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРОГРАМАТА....