Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта
Моля изчакайте
Начало>Национална програма "Асистенти на хора с увреждания"

Национална програма "Асистенти на хора с увреждания"

ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА

Осигуряване на заетост на безработни лица в дейности, свързани с подобряване качеството на живот на хора с трайни увреждания или тежко болни самотни хора и постигане на социална адаптивност и сигурност в рамките на съществуващите дефицити.

Съобразно новите промени  три са основните дейности, определени по Програмата - „Личен асистент”, „Социален асистент” и „Помощник възпитател”. 

В НПДЗ 2018 г. са заложени за изпълнение единствено дейностите „Личен асистент” и „Помощник-възпитател. 

Дейността „Личен асистент” цели осигуряване на заетост на безработни лица за облекчаване на положението на семействата, в които има човек с трайни увреждания, нуждаещ се от постоянни грижи.

Дейността „Помощник-възпитател" е насочена към подпомагане на физическото, социалното, емоционалното и интелектуалното развитие на деца с увреждания.

Работодатели: Общински администрации, Агенция за социално подпомагане чрез териториалните си поделения.

Период на субсидиране: до 12 месеца на пълно или непълно работно време.

Обхват: Право на участие в Програмата имат работодатели от територията на всички общини в страната. Включването им в Програмата се извършва посредством писмени предложения/ заявки от работодателите - дирекции „Социално подпомагане” с цел осъществяване на дейностите „Личен асистент” и „Помощник-възпитател“.