Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта
Моля изчакайте
Начало>Национална програма "Активиране на неактивни лица"

Национална програма "Активиране на неактивни лица"

Основна цел

Активиране и включване на пазара на труда на неактивни, в т.ч. обезкуражени, и на безработни лица посредством индивидуално и групово прилагане на инструменти и услуги за привличането и мотивирането им да се регистрират в дирекциите „Бюро по труда” и насърчаване на включването им в обучение и/или заетост.

Непосредствени цели

Социална интеграция на икономически неактивните лица в трудоспособна възраст и на безработните от уязвимите групи на пазара на труда и намаляване на риска от бедност.

Подпомагане на трудовата и социалната интеграция на безработни лица чрез предоставяне на посреднически услуги, идентифициране на други услуги (социални, здравни, образователни и др.), от които те се нуждаят, и оказване на съдействие за предоставянето им.

 

Пълен текст на програмата …