Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта
Моля изчакайте
Начало>Национална програма "Кредит без лихва на хора с увреждания"

Национална програма "Кредит без лихва на хора с увреждания"

ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА

Целта на програмата е осигуряване на заетост, равнопоставеност и създаване на условия за водене на пълноценен живот и трудова реализация на хора с увреждания.

НЕПОСРЕДСТВЕНИ ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

• Формиране на предприемаческа нагласа и подпомагане на социално-икономическата им интеграция;

• Създаване на условия за развитие на собствен бизнес на кредитоискатели по проект "Гаранционен фонд за микрокредитиране";

• Стимулиране на самонаемане и създаване на нови постоянни работни места;

ОБХВАТ НА ПРОГРАМАТА

Програмата обхваща хора с увреждания, получили инвестиционeн, и/или смесен и/или оборотен кредит/и по проект “Гаранционен фонд за микрокредитиране” на Министерството на труда и социалната политика.

Пълен текст на програмата …