Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта
Моля изчакайте
Начало>Национална програма "Помощ за пенсиониране"

Национална програма "Помощ за пенсиониране"

               

ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА

   Подкрепа за преход от безработица към работа и пенсиониране на безработни лица над 58 г., които активно търсят работа и са регистрирани в ДБТ.

НЕПОСРЕДСТВЕНИ ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

 Осигуряване на заетост на пълно или непълно работно време, за срок не по-малко от 3 месеца и не повече от 24 месеца, на безработни лица, над 58 г., регистрирани в ДБТ, което подобрява възможностите на лицата, включени в програмата да придобият право на пенсия по чл. 68, ал. 1 и 2 от КСО;

 Подкрепа за преход от безработица към работа и пенсиониране на лица от целевата група;

 Намаляване на социалното напрежение и осигуряване на трудова реализация на група безработни в неравностойно положение на пазара на труда;

 

Пълен текст на програмата ...