Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта
Моля изчакайте
Начало>Национална програма за обучение и заетост на безработни лица „Работа”

Национална програма за обучение и заетост на безработни лица „Работа”

ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА

Повишаване на заетостта и на трудовите умения на безработни лица в неравностойно положение на пазара на труда от общини с високо равнище на безработица, в т.ч.: продължително безработни лица, безработни лица на социално подпомагане, безработни лица без професионална квалификация и с ниско образование, икономически неактивни лица вкл. обезкуражени лица, след регистрация в бюрата по труда.

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

Повишаване на уменията за търсене на работа на лицата от горепосочените групи, чрез включването им в мотивиране за активно поведение на пазара на труда.

Формиране на устойчиви трудови навици на безработните лица, чрез осигуряване на субсидирана заетост на пълно или непълно работно време за срок до 12 месеца в различни сектори на икономиката, включително изпълнение на общополезни дейности и оказване на услуги на населението.

Прилагане на интегрирани действия между политиките за заетост и социално подпомагане и социално включване.

Повишаване на пригодността за заетост чрез включване в курсове за ограмотяване и/или за придобиване на компетентности от прогимназиалния етап на основното образование.

Повишаване знанията и уменията на безработните лица чрез включване в обучение за придобиване на квалификация по професия или по част от професия.

Подобряване на условията на живот и жизнената среда на населението, чрез решаване на проблеми от техническата и социална инфраструктура и предоставянето на услуги на физически лица с потребности от краткосрочна подкрепа и помощ в домашна среда.

Намаляване на броя на хората в риск от трайна трудова изолация и социално изключване.

ОБХВАТ НА ПРОГРАМАТА

Програмата стартира пилотно през 2017 г. в общини с равнище на безработица над средното равнище за областите Видин, Монтана и Враца.

РАБОТОДАТЕЛИТЕ ПО ПРОГРАМАТА са от частния сектор, общински администрации и общински предприятия,  физически или юридически лица, вписани в регистъра към Агенцията за социално подпомагане за предоставяне на услугите по дейностите „Домашен социален патронаж” и/или „Домашен помощник”, социални предприятия, дружества за заетост, предприятия, които осигуряват временна работа, неправителствени организации и други работодатели, осъществяващи дейности в обхвата на посочените в Програмата.