Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта
Моля изчакайте
Начало>Наемане на работна сила за страните от ЕИП

Наемане на работна сила за страните от ЕИП

 

 

I. Обявяване на свободни работни места по заявка на работодател от страна, членка на Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Конфедерация Швейцария и извършване на подбор на кандидати

 1. Всеки работодател от страна – членка на ЕИП и Конфедерация Швейцария може да заяви свободни работни места с цел търсене на български работници и служители. За целта работодателят, желаещ да назначи български работници, е необходимо да се обърне към EURES – съветник от страната по месторегистрация на предприятието му, на когото да заяви свободното работно място.
  Българските EURES – съветници ще вземат предвид само заявки изпратени чрез EURES – съветник от съответната страна.
 2. Получените заявки се проверяват в Централната администрация на Агенцията по заетостта доколко посочените в тях условия отговарят на законодателството на съответната страна по отношение на условията на труд и заплащане.
 3. В случай, че заявката не бъде одобрена, се изготвя писмо до работодателя за отказ.

Заявките за свободни работни места от работодател от страна – членка на ЕИП и Швейцария могат да бъдат обявени в електронната страница на АЗ при съгласие от страна на работодателя.

II. Подбор на кандидати за работа

В изпратените заявки всеки работодател посочва начина на подбор на кандидатите:

 1. Първоначална селекция по документи от трудов посредник и предоставяне на CV и мотивационни писма на подходящи търсещи работа лица на работодателя.
 2. Интервю с работодателя в България или чужбина.
  Когато подборът се извършва в България, съответната дирекция "Бюро по труда" осигурява място за извършването му, присъствието на кандидатите за работа и при необходимост съдейства за осигуряване на преводач. В този случай договорите за работа с одобрените кандидати се сключват в България. При извършване на специализиран подбор, придружен с прилагане на тестове, анкети, превод и др., разходите за тях се поемат от работодателя.
  При провеждане на интервюто в друга държава, разноските за пътуване и престой се поемат от работодателя. Работодателят трябва да уведоми с писмо Централната администрация на АЗ за резултата от насочването.
 3. Подбор чрез събеседване (интервю) с трудов посредник. При изявено от работодателя желание, подборът може да бъде извършен от трудов посредник и кандидатите да бъдат насочени на работа в съответната страна.