Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта
Моля изчакайте
Начало>Насърчаване на предприемачеството

Насърчаване на предприемачеството

Насърчаване на предприемачеството на безработните лица
(чл. 47, чл. 48 и чл. 49б от ЗНЗ)

Основна цел

Насърчаване на безработните да  започнат самостоятелно или заедно с други лица стопанска дейност за производство на стоки и/или услуги.

Целева група

 • По чл.47, ал.1 - Безработно лице, регистрирано в дирекции “Бюро по труда” с право на парично обезщетение за безработица, с одобрен бизнес проект  за самостоятелна стопанска дейност за производство на стоки и/или услуги;
 • По чл.47, ал.4, чл.48 и чл.49б – Лице, което е  сключило договор по чл.47, ал.1 от ЗНЗ с ДБТ за започване на стопанска дейност за производство на стоки и /или услуги самостоятелно или с други лица;

Субсидии за безработното лице

 • еднократна парична сума, вместо парично обезщетение за безработица, при условията и по реда на КСО (чл. 47, ал. 1);

Субсидии за лице, сключило договор по чл.47, ал.1 с ДБТ

 • допълнителна сума* в размер на 2040 лв.  при условие, че осигурява заетост по одобрения бизнеспроект на друго безработно лице без право на парично обезщетение за безработица  (чл. 47, ал.4);
 • кредит за квалификация* по предмета на стопанската дейност и/или нейното управление по одобрения бизнеспроект. Максималният размер на кредита е до 1000 лв. (чл. 48);
 • възстановяват се разходите за ползвани външни консултантски услуги и/или съпътстващи услуги*,в рамките на договора, в размер до 500 лв., съгласно утвърдена номенклатура и лимити от Съвета за сътрудничество към дирекция “Бюро по труда” (чл. 49б).

Задължения и санкции

Безработните лица по 47, ал.1 от ЗНЗ:

 • сключват договор с дирекция “Бюро по труда” и ТП на НОИ;
 • започват стопанската дейност в определения по договора срок и представят заверени копия от документи за извършена регистрация и разрешения за започване на стопанска дейност:
  • Копие на документа за регистрация или ЕИК (единен идентификационен код), съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър или регистрация по друг законов ред;
  • удостоверение за актуално състояние( в случаите без идентификационен код ЕИК);
  • писмена информация от органа на приходите относно обстоятелствата по данъчно-осигурителна сметка от чл.87, ал.5 от Данъчно осигурителен процесуален кодекс /ДОПК/ във връзка с данните за задължителни осигурителни вноски по чл. 87, ал. 2, т. 8 ДОПК;
  • Копие от декларация на самоосигуряващо се лице по чл.1, ал.2 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, български граждани на работа в чужбина и морските лица.
 • от момента на започване на самостоятелна стопанска дейност до крайния срок на договора, ежемесечно до 25-то число на месеца, следващ изтеклия представят в ДБТ Декларация №1 за внесените осигурителни вноски във фондовете на ДОО, ДЗПО и НЗОК за изтеклия месец;
 • при наемане на друго безработно лице, съгласно чл. 47, ал.4 - сключват трудов договор с него за срок не по-малък от 4 месеца и ежемесечно до 25-то число на месеца, следващ изтеклия представят в ДБТ Декларация №2 за внесените осигурителни вноски във фондовете на ДОО, ДЗПО и НЗОК за изтеклия месец;
 • при успешно завършване на обучението по чл. 48и в случай, че предоставеният кредит:
  • е равен или по-малък от заплатените средства за обучение, възстановяват 50 на сто от получения кредит за обучение.
  • надвишава заплатените средства за обучение, възстановяват разликата и 50 на сто от заплатените средства за обучение;
 • за ползвани външноконсултантски и/или съпътстващи услуги по чл. 49б да представят в срока на договора по чл.47, ал.1 заявление за възстановяване на разходите и разходооправдателни документи;
 • при неизпълнение на поетите задължения дължат неустойки, съгласно сключения договор или същия се прекратява.

Процедурата

Безработните лица по чл. 47, ал.1 от ЗНЗ преминат през следните стъпки:

 • подават заявление с приложен бизнеспроект за самостоятелната стопанска дейност;
 • в едномесечен срок от подаване на заявлението и бизнеспроекта, въз основа на предложението на комисията за одобрение на бизнеспроекта сключват договор с ДБТ за предоставяне на еднократна парична сума;
 • в срока на договора по чл. 47, ал.1 от ЗНЗ, подават заявление с изискуемите документи за сключване на анекс с ДБТ по реда на чл. 47, ал.4, чл. 48 и чл. 49б от ЗНЗ.

*Забележка: Съгласно разпоредбите на Регламент на ЕК 1407/2013г. от 18.12.2013г., средствата, които се предоставят от Държавния бюджет по чл.47, ал.4 представляват минимална помощ (помощ „de minimis”).