Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта
Моля изчакайте
Начало>Насърчаване на безработните лица, започнали работа без посредничеството на Агенцията по заетостта

Насърчаване на безработните лица, започнали работа без посредничеството на Агенцията по заетостта

Насърчаване на безработните лица, обект на месечно социално подпомагане, които самостоятелно започнат работа
(чл. 42а от ЗНЗ)

Основна цел

Създаване на условия за активно поведение на пазара на труда и стимулиране на лица, които започват работа без посредничеството на Агенцията по заетостта

Целева група

Лица, които са били регистрирани безработни непосредствено преди започване на работа:

 • обект на месечно социално  подпомагане в продължение на  не по-малко от 6 месеца непосредствено преди започването на работа;
 • обект на месечно социално подпомагане, регистрирани в териториалните поделения на Агенцията по заетостта - дирекция “Бюро по труда” /ДБТ/, които са били включени в програми и мерки за заетост и започнат работа не по-късно от 6 месеца от датата на прекратяване на договора по съответната програма или мярка, поради изтичане на срока, за  който е бил сключен;
 • хора с трайни увреждания или военноинвалиди в трудоспособна възраст, обект на месечно социално подпомагане, регистрирани в ДБТ;
 • самотни родители в трудоспособна възраст, обект на месечно социално подпомагане, регистрирани в ДБТ.

Субсидии за лицето

 • 40 лв. ежемесечноза хора с увреждания;
 • 30 лв. ежемесечно за всички останали;

Средствата се изплащат ежемесечно на база действително отработеното време, но за не повече от 6 месеца.

Права, задължения и санкции

 • да постъпи на работа при работодател без посредничеството на Агенцията по заетостта; 
 • да сключи трудов договор с работодател  за неопределено време или за срок не по-малък от 3 месеца;
 • да е изпълнило задължението си за уведомяване на ДБТ в 7-дневен срок от промяната в декларираните обстоятелства (чл.18, ал.5, изречение второ от ЗНЗ);
 • да сключи договор с ДБТ;
 • при неизпълнение на договора да възстанови субсидиите, съгласно договора с ДБТ.

Процедурата

Безработното лице, започнало работа без посредничеството на Агенцията по заетостта, трябва да премине през следните стъпки:

 • да подаде писмена молба за сключване на договор по чл. 42а от ЗНЗ, подадена в едномесечен срок от възникване на трудовото правоотношение
 • да представи в ДБТ копие от трудовия договор;
 • да сключи договор с ДБТ за предоставяне на средства от Държавния бюджет ;

Средствата се изплащат ежемесечно на лицето след представяне в определения в договора срок на служебна бележка от работодателя с информация, че е работило през изтеклия месец, както и броя на отработените от него дни.