Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта
Моля изчакайте
Начало>Насърчаване започването на самостоятелна стопанска дейност като микропредприятие

Насърчаване започването на самостоятелна стопанска дейност като микропредприятие

Насърчаване на предприемачеството сред безработни лица за започване на самостоятелна стопанска дейност като микропредприятие по Закона за малките и средни предприятия (ЗМСП) (чл. 49 от ЗНЗ)

Основна цел

Насърчаване на безработните да започнат самостоятелна стопанска дейност като микропредприятие по ЗМСП.

Целева група

 • Безработни лица, регистрирани в ДБТ с одобрен бизнес проект за самостоятелна стопанска дейност като микропредприятие по ЗМСП.

Субсидии за безработното лице

 • средства* за разходите, направени за започване на самостоятелната стопанска дейност, заложени в бизнес проекта, в размер до 2500 лв. (чл. 49, ал. 1);
 • допълнителни месечни суми* за внесени осигурителни вноски за фонд “Пенсии”, ДЗПО и НЗОК, върху минималния размер на месечния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, съгласно Закона за бюджета на ДОО и НЗОК за съответната година (чл. 49, ал.4).
 • средства за обучение* за придобиване на професионална квалификация по предмета на самостоятелната стопанска дейност и/или нейното управление по одобрения бизнес проект, в размер до 300 лв. (чл. 49, ал.3);
 • възстановяват се разходите за ползвани външни консултантски услуги и/или съпътстващи услуги*, в рамките на договора, в размер до 500 лв., съгласно утвърдена номенклатура и лимити от Съвета за сътрудничество към дирекция “Бюро по труда” (чл. 49б);

Задължения и санкции на безработното лице

 • да сключи договор с дирекция “Бюро по труда”;
 • да започне стопанската дейност в определения в договора срок и да представи заверени копия от за извършена регистрация и разрешения за започване на стопанска дейност:
  • Копие на документа за регистрация или ЕИК (единен идентификационен код), съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър или регистрация по друг законов ред;
  • удостоверение за актуално състояние( в случаите без идентификационен код ЕИК);
  • писмена информация от органа на приходите относно обстоятелствата по данъчно-осигурителна сметка от чл.87, ал.5 от Данъчно осигурителен процесуален кодекс /ДОПК/ във връзка с данните за задължителни осигурителни вноски по чл. 87, ал. 2, т. 8 ДОПК;
  • Копие от декларация на самоосигуряващо се лице по чл.1, ал.2 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, български граждани на работа в чужбина и морските лица.
  • Декларация за обстоятелствата по чл.3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия.
 • от момента на започване на самостоятелна стопанска дейност до крайния срок на договора, ежемесечно до 25-то число на месеца, следващ изтеклия, да представя в ДБТ надлежно заверени копия на платежните нареждания за внесени осигурителни  вноски за Фонд “Пенсии”, допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО)  и здравно осигуряване (НЗОК), върху минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващи се лица, съгласно закона за бюджета на ДОО и НЗОК за съответната година, за изтеклия месец.
 • при неизпълнение на поетите задължения дължи неустойки, съгласно сключения договор с ДБТ или същия се прекратява;
 • възстановява получените средства за обучение при условие, че не е завършило успешно курса на обучение и/или не е представило съответните документи в ДБТ.

Процедурата

Кандидатстващото лице, желаещо да започне самостоятелна стопанска дейност, трябва да премине през следните стъпки:

 • да подаде завление с приложен бизнес проект за самостоятелна стопанска дейност и декларация, че не е упражнил права по чл.49,ал.1,  или чл.47,ал.1 от ЗНЗ в предходния тригодишен период;
 • в едномесечен срок от подаване на завлението и бизнес проекта, въз основа на предложението на комисията за одобрение на бизнес проекта да сключи договор с ДБТ за възстановяване на заложените в бизнес проекта разходи.

Средствата се възстановяват на лицето в срок от 10 работни дни от депозирането в ДБТ на следните документи:

 • завление  с приложени разходооправдателни документи;
 • надлежно заверени копия на платежните нареждания за внесени осигурителни вноски за Фонд “Пенсии”, допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО) и здравно осигуряване (НЗОК), върху минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващи се лица, съгласно закона за бюджета на ДОО и НЗОК за съответната година;
 • декларация, че не е ползвана субсидия по друг ред за направените разходи.

*Забележка: Съгласно разпоредбите на Регламент на ЕК 1407/2013г. от 18.12.2013г. средствата, които се предоставят от Държавния бюджет по чл. 49, ал. 4 представляват минимална помощ (помощ „de minimis”).