Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта
Моля изчакайте
Начало>Проект "Обучение на възрастни, преминали курсове за ограмотяване"

Проект "Обучение на възрастни, преминали курсове за ограмотяване"

Цел:

Основната цел на проекта е интеграцията на едни от най-уязвимите групи на пазара на труда, а именно лицата в трудоспособна възраст, които са с основно и по-ниско образование (под ISCED 3) или са без образование. Операцията ще подпомогне изключително много и голямата група безработни младежи, особено продължително безработните млади хора, които са със силно ограничени шансове да се включат в заетост именно поради липсата на грамотност, която прави и включването им в обучения за професионална квалификация невъзможно.

Дейности:

  • Дейности за актуализиране на индивидуалния профил на лицата, успешно завършили курсове за усвояване на учебно съдържание, предвидено за изучаване в класове от прогимназиалния етап на основното образование, с цел подпомагане започването на работа и/или включване в обучение за професионална квалификация;
  • Провеждане на професионално информиране, консултиране и психологическо подпомагане;
  • Предоставяне на поименни ваучери за включване в обучение за придобиване на първа степен на професионална квалификация или за част от професия по първа квалификационна степен;
  • Включване в трудови борси и други дейности съгласно индивидуалните нужди;

Бюджет на проекта:  10 000 000 лв.

Продължителност: 23 месеца, до 2018 г.

Индикатори:

Безработни участници с ниска степен на образование – 6 600;

Безработни участници с ниска степен на образование, които при напускане на операцията придобиват квалификация – 4 225