Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта
Моля изчакайте
Начало>Процедура „Младежка заетост”

Процедура „Младежка заетост”

ВАЖНО!!! Агенцията по заетостта уведомява всички работодатели, кандидатстващи по схемата, че във връзка с промени в Наредба № 8 от 26 февруари 2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост, не е необходимо представяне на свидетелство за съдимост на представляващия/тите съответното дружество. Необходимите данни за българските граждани ще се установяват служебно от съответния административен орган.


Стартира нов етап по набиране на заявки от работодатели по схема „Младежка заетост”

Стартира нов етап по набиране на заявки от работодатели за разкриване на свободни работни места по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 2014BGО5М90PО01-1.2014.001 – „Младежка заетост” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. Агенцията по заетостта в качеството си на Конкретен бенефициент предоставя изчерпателна информация за стартирането на новия етап и новите възможности, които се предоставят на младежите и работодателите, които желаят да се включат.

За разлика от предходните етапи по набиране на заявки по схемата, този път заявки могат да подават както работодатели от реалния сектор, така и органи на изпълнителната власт съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация, общинските предприятия по чл. 52 от Закона за общинската собственост, органите на централната администрация на изпълнителната власт и териториалните им структури, съгласно чл. 38 от Закона за администрацията.

Работодателите могат да осигуряват заетост за младежи посредством стажуване и/или обучение по време на работа. Изключение правят органите на централната администрация на изпълнителната власт и териториалните им структури, които могат да заявят свободни работни места само за стажуване при работодател за младежи със завършено висше образование. В кръга на допустимите работодатели не са включени териториалните органи на изпълнителната власт в лицето на областните управители и съответно областната администрация.

Работодателите могат да подават заявки за разкриване на свободни работни места за младежи с регистрация в Дирекции „Бюро по труда” на територията на цялата страна до изчерпване на финансовия ресурс. Постъпилите заявки ще се обработват по реда на тяхното подаване.

 В качеството си на Конкретен бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №2014BGО5М90PО01-1.2014.001 – „Младежка заетост” Агенцията по заетостта припомня на заинтересованите лица, че финансирането на дейностите по схемата за София-град и страната е от два различни източника – Европейски социален фонд и Инициатива за младежка заетост.

 Необходимият за кандидатстване пакет от документи можете да намерите по-долу.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Във връзка със стартиралия нов етап по набиране на заявки от работодатели за разкриване на свободни работни места по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 2014BGО5М90PО01-1.2014.001 – „Младежка заетост” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и необходимостта от оптимизиране на предвидените срокове за  изпълнение на задълженията страните,  уведомяваме за направени корекции в текстовете на чл. 25 и чл. 28 от договора за осигуряване на заетост – образец 1 /Реален сектор/ и съответно чл. 24 и чл. 27 от договора за осигуряване на заетост – образец 1 /Публичен сектор/. Актуализираните приложения може да намерите по-долу.

 

Дайте оценка за сайта на Агенция по заетостта