Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта
Моля изчакайте
Начало>План за обучения на ДП БГЦПО за периода 2018 - 2019 г.

План за обучения на ДП БГЦПО за периода 2018 - 2019 г.

Двугодишен план на обученията, провеждани от Държавно предприятие   "Българо - германски център за професионално обучение" за периода 2018-2018 година, в изпълнение на публичните задачи по чл.60а, ал.10 от ЗНЗ

Основна цел:

Подобряване на човешкия капитал в подкрепа на ръста на икономиката, балансиране на пазара на труда чрез подготовката на кадри за работни места и по професионални направления с необезпечено търсене. Важна цел е и активирането на неактивните и изпреварващо обучение на работната сила, за удовлетворяване на повишаващото се търсене от страна на бизнеса и по-успешното му адаптиране към външните и вътрешните предизвикателства на стопанското развитие.

Специфични цели:

  1.  Професионално ориентиране към търсени на пазара на труда професии и специалности за бързо устройване на нова работа и намаляване продължителността на безработицата.
  2. Подпомагане интегрирането на безработни лица от групи в неравностойно положение на пазара на труда чрез обучение за придобиване на професионално квалификация - с акцент върху трета и втора степен на професионална квалификация, обучение за придобиване на професионална квалификация по част от професия.
  3. Обучение за придобиване на ключова компетентност, съчетано с подходящо професионално обучение.
  4. Обучение за повишаване на методическата компетентност на обучаващи на възрастни - учители в ПГ/СУ, преподаватели в ЦПО и наставници в предприятия и фирми, в отговор на необходимостта от въвеждане на дуално обучение, наставничество при мерки за чиракуване, при практики, стажове и въвеждане в работата на новоназначените лица. 

 

 

 

Дайте оценка за сайта на Агенция по заетостта