Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта
Моля изчакайте
Начало>Политика за поверителност и защита на личните данни

Политика за поверителност и защита на личните данни

Моля, прочетете този документ внимателно!

Той съдържа Политиката за защита на личните данни на физически лица, ползващи предоставяните от Агенцията по заетостта (АЗ) услуги.

Агенцията е юридическо лице със седалище гр. София и с адрес на управление бул. „Княз Александър Дондуков” № 3, с ЕИК 121604974, тел: 02 9808719, факс: 02 9867802, e-mail: az@az.government.bg, Интернет страница: https://www.az.government.bg.

Агенция по заетостта е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

Агенцията по заетостта зачита неприкосновеността на личния живот на физическите лица или представителите на юридическите лица ползващи услугите й и гарантира в максимална степен защитата на личните им данни, обработвани при предоставяне на административните ни услуги, както и за сключването на договори по програми и мерки по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) и по проекти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР).

Настоящата Политика за поверителност е изготвена и се основава на действащото българско законодателство в областта на защитата на личните данни.

Всички изменения и допълнения в Политиката за поверителност ще бъдат прилагани само след публикуване на актуалното ѝ съдържание, достъпно чрез нашият уебсайт.

Политиката за поверителност е приложима за Вашите лични данни, ако сте физическо лице или представител на юридическо лице, на което АЗ предоставя услуги. Ще Ви разясним каква лична информация обработваме при предоставяне на административните ни услуги, както и при сключването на договори по програми и мерки по ЗНЗ и по проекти по ОП РЧР, за какви цели я използваме и какви са правата Ви като субект на личните данни.

Виж повече --->