Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта
Моля изчакайте
Начало>Правилници

Правилници

Правилникът за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта (ППЗНЗ) урежда статута и функциите на органите по заетостта, условията и реда за изготвяне и приемане на Национален план за действие по заетостта, финансирането на активната политика по насърчаване на заетостта, правата и задълженията на лицата, които търсят работа, и на работодателите, процедурата по информиране при масови уволнения, условията и редът за предоставяне на посреднически услуги, условията и редът за планиране, разработване и утвърждаване на програмите за заетост и обучение, условията и редът за включване в програми и за ползване на преференции по мерки за заетост и обучение, обучението за придобиване на професионална квалификация.
Устройственият правилник на Агенцията по заетостта (УПАЗ) урежда дейността, структурата, организацията на работа и числеността на персонала, броят и териториалният обхват на поделенията на Агенцията по заетостта.