Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта
Моля изчакайте
Начало>Проект "Обучения и заетост за младите хора"

Проект "Обучения и заетост за младите хора"

ВАЖНО!!! Агенцията по заетостта уведомява всички работодатели, кандидатстващи по схемата, че във връзка с промени в Наредба № 8 от 26 февруари 2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост, не е необходимо представяне на свидетелство за съдимост на представляващия/тите съответното дружество. Необходимите данни за българските граждани ще се установяват служебно от съответния административен орган.

Агенция по заетостта публикува Регистри на класирани / некласирани заявки на допълнително класирани работодатели, съобразно извършените оценки на заявки от страна на Комисиите по заетостта към Областните съвети за развитие на база на критерии, посочени в утвърдена от министъра на труда и социалната политика Методика за подбор и оценка на заявки от работодатели, кандидатстващи по процедурa  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BGО5М90PО01-1.005 „Обучения и заетост за младите хора” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

 Работодателите с допълнително класирани заявки следва да представят изискуемите документи за определяне на допустимостта им преди сключване на договор. Краен срок за представяне на документите – описан в началото на съответния Регистър за класирании/некласирани заявки за съответната област. Документите се представят в ДБТ с придружително писмо в свободен текст.

 

 Дайте оценка за сайта на Агенция по заетостта