Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта
Моля изчакайте
Начало>Проект "Повишаване пригодността за заетост на безработни лица чрез повишени професионални и ключови компетентности"

Проект "Повишаване пригодността за заетост на безработни лица чрез повишени професионални и ключови компетентности"

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА 

Обща цел 

Повишаване на пригодността за заетост на безработни лица от групите в неравностойно положение на пазара на труда посредством реализиране на комплекс от мерки: информиране, консултиране, мотивационно обучение, обучения за придобиване на знания и умения по различни професии/специалности, по ключови компетентности и социални умения. Повишаване качеството на обучението чрез повишаване методическата компетентност на преподаватели на възрастни и на наставници.

 Специфични цели

1. Обучение на регистрирани безработни лица за придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности, както следва:

- 604 лица, включени в обучение за придобиване на първа степен на професионална квалификация;

- 359 лица, включени в обучение за придобиване на втора степен на професионална квалификация;

- 100 лица, включени в обучение за придобиване на трета степен на професионална квалификация;

- 533 лица, включени в обучение за придобиване на квалификация по част от професия;

- 595 от лицата, включени в обучение за придобиване на професионална квалификация ще преминат и обучение по ключови компетентности;

- 50 лица, включени в мотивационно обучение.

2. Обучение на 200 обучаващи на възрастни, в т.ч. наставници.

 

 

Пълен текст на проекта...