Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта
Моля изчакайте
Начало>Проект „Хоризонти 2“

Проект „Хоризонти 2“

ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА

Повишаване на конкурентоспособността и подобряване на достъпа до пазара на труда на безработни лица от неравнопоставените групи, чрез инвестиране в знанията и уменията в съответствие с потребностите на работодателите.

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ

1. Повишаване на пригодността за заетост и шансовете за реализация на пазара на труда на лицата от неравнопоставените групи.

2. Инвестиране в знанията и уменията за постигане на по-добри социално - икономически резултати.

3. Придобиване от страна на обучаемите на квалификация и компетентности, които съответстват на реално заявени потребности от работодатели и осигуряване на заетост.