Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта
Моля изчакайте
Начало>Проект "Хоризонти"

Проект "Хоризонти"

ПРОЕКТ  „ХОРИЗОНТИ”

Обща цел

   Повишаване на конкурентоспособността и подобряване на достъпа до пазара на труда и шанса за реализация на неравнопоставените групи чрез инвестиране в умения.

 Специфични цели

    - Осигуряване на подходящо обучение и последваща заетост в съответствие с индивидуалните потребности на лицата и потребностите и наличните възможности на пазара на труда;

    - Повишаване на пригодността за заетост на безработни лица от целевата група на Проекта чрез включване в професионално обучение и обвързано със спецификата му обучение по ключова компетентност „Обществени и граждански компетентности“ или „Инициативност и предприемачество“;

    - Повишаване на заетостта чрез осигуряване на качествена работна сила;

    - Насърчаване на междуинституционалното взаимодействие и социално партньорство за подкрепа на работодатели при наемане на безработни лица от уязвими групи на пазара на труда на новоразкрити работни места.

Дайте оценка за сайта на Агенция по заетостта