Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта
Моля изчакайте
Начало>Проект "Качествена работна сила - стабилен пазар на труда"

Проект "Качествена работна сила - стабилен пазар на труда"

ПРОЕКТ „КАЧЕСТВЕНА РАБОТНА СИЛА – СТАБИЛЕН ПАЗАРА НА ТРУДА”

Обща цел

Подобряване на пригодността за заетост, адаптивността на работната сила, създаване на нови възможности за заетост и социално включване в съответствие с потребностите на трудовия пазар.

Специфични цели

-   подобряване на перспективите за устойчива заетост чрез професионално обучение на хора в неравностойно положение на пазара на труда;

-   придобиване на компетентности, които ще подпомогнат професионалната реализация на обучените лица;

-   въвеждане на съвременни форми и методи за обучение и квалификация на кадрите в различни икономически сфери, базирани на знанието, иновациите и съвременните технологии;

-   създаване на механизми за трайни партньорства между обучаващите институции и бизнеса;

-    подкрепа за безработните лица за активно поведение на пазара на труда;

придобиване на професионален опит чрез стажуване в реална работна среда.

Дайте оценка за сайта на Агенция по заетостта