Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта
Моля изчакайте
Начало>Проект „КРОС“

Проект „КРОС“

 ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА

Увеличаване на потенциала за развитие на бизнеса от различните проектни региони, чрез осигуряване на качествена работна сила  и повишаване на заетостта в реалната икономика на търсещите работа, включително от неравнопоставените групи на пазара на труда.

Проектът е насочен към предлагане на обучение и заетост в атрактивни за пазара професии и придобиването на професионални умения и опит от представители на уязвими групи на пазара на труда, с което да се отговори както на набелязаните потребности на работодателите от нови служители, така и на потребностите на целевата група от социално включване, повишаване на жизнения стандарт и доходите посредством активното им включване на пазара на труда.

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ

1. Предоставяне на възможности на безработните от уязвимите групи, включително в районите с ниска заетост и високо равнище на структурна безработица, да преодолеят предпоставките за изолацията си, като личностна така и професионална, чрез включването им в обучение по специализиран компетентностен модел „Управление на промяната“.

2. Предоставяне на възможност за включване в професионални обучения, предоставящи необходимите и търсени на пазара на труда професионални теоретични и практически знания и умения, включително практика на конкретни професионални работни места.

3. Съобразяване на предоставяните умения с конкретните проектни работодатели, както и с настоящите и бъдещите потребности на пазара на труда, стимулиране на отворени и гъвкави форми на учене и заетост.

4. Предоставяне на възможност за стажуване и заетост при конкретни проектни работодатели.

5. Създаване на условия и подпомагане на процес по самонаемане.