Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта
Моля изчакайте
Начало>Проект „Квалифицирани кадри за бизнеса“

Проект „Квалифицирани кадри за бизнеса“

ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА

Постигане на баланс на пазара на труда чрез подготовка на кадри за работни места и по професионални направления с необезпечено търсене.

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ

1. Подкрепа за безработните лица за активно поведение на пазара на труда.

2. Повишаване на пригодността за заетост на безработни лица от целевите групи на проекта и подобряване на перспективите им за устойчива заетост чрез включване в професионално обучение и обвързано със спецификата му обучение по ключова компетентност.

3. Намаляване на безработицата сред уязвимите групи на пазара на труда чрез осигуряване на заетост в съответствие с квалификацията на лицата и потребностите на бизнеса.

4. Насърчаване на междуинституционалното взаимодействие и социално партньорство и създаване на механизми за трайно партньорство между обучаващите институции и бизнеса.