Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта
Моля изчакайте
Начало>Проект „Квалифицирани кадри за бизнеса“

Проект „Квалифицирани кадри за бизнеса“

ПРОЕКТ  „КВАЛИФИЦИРАНИ КАДРИ ЗА БИЗНЕСА”

 

ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА

Постигане на баланс на пазара на труда чрез подготовка на кадри за работни места и по професионални направления с необезпечено търсене.

 

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ

1. Подкрепа за безработните лица за активно поведение на пазара на труда.

2. Повишаване на пригодността за заетост на безработни лица от целевите групи на проекта и подобряване на перспективите им за устойчива заетост чрез включване в професионално обучение и обвързано със спецификата му обучение по ключова компетентност.

3. Намаляване на безработицата сред уязвимите групи на пазара на труда чрез осигуряване на заетост в съответствие с квалификацията на лицата и потребностите на бизнеса.

4. Насърчаване на междуинституционалното взаимодействие и социално партньорство и създаване на механизми за трайно партньорство между обучаващите институции и бизнеса.