Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта
Моля изчакайте
Начало>Проект „Нова перспектива ІІ“

Проект „Нова перспектива ІІ“

ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА

Подобряване качеството на работната сила и повишаване предлагането на квалифицирани кадри в съответствие с търсенето на бизнеса, увеличаване на участието на пазара на труда и намаляване на броя на неактивните лица в трудоспособна възраст.

Изпълнението на проекта цели реализиране на комплекс от взаимосвързани мерки за целенасочено въздействие сред уязвимите групи на пазара на труда, което да допринесе за намаляване на неравновесията между предлагането и търсенето на работна сила, подобряване на качеството на работната сила, по-успешното включване и усвояване на умения от безработните лица от най-неравнопоставените групи, както по-бързото устройване на работа.

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ

1. Повишаване на възможността за по-успешно включване и усвояване на умения от безработните от неравнопоставените групи, по-бързо устройване на работа и постигане на устойчива заетост;

2. Повишаване на потенциала за заетост на безработни лица от целевите групи на проекта чрез включване в целенасочени обучения за повишаване на тяхната конкурентоспособност и шанса им за реализация на пазара на труда;

3. Придобиване от страна на обучаемите на квалификация и компетентности, които съответстват на реално заявени потребности от работодатели в различни сфери;

4. Повишаване на инициативността и предприемаческата култура, а оттам и на възможностите за започване на собствен бизнес.