Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта
Моля изчакайте
Начало>Проект "Нови хоризонти"

Проект "Нови хоризонти"

ПРОЕКТ „НОВИ ХОРИЗОНТИ”

Обща цел на проекта

Създаване на устойчива заетост на лица от най-уязвимите групи на пазара на труда и повишаване на професионалната квалификация и ключовите компетентности и умения на 1 890 безработни лица по търсени на пазара на труда професии и ключови компетентности, изисквани от работодателите.

Удовлетворяване на нарастващите потребности на бизнеса от квалифицирана работна сила и постигане на баланс между търсенето и предлагането на пазара на труд.

Специфични цели

1. Повишаване на пригодността за заетост на 1 890 безработни лица от 5 от приоритетните за НПДЗ 2016 г. целеви групи;

2. Придобиване на нови и/или повишаване на ключовите компетентности  на 1 890 безработни лица съобразно потребностите на работодателите ;

3. Повишаване на професионалната квалификация и/или преквалификация по търсени на пазара на труда професии на 1 890 безработни лица;

4. Осигуряване на субсидирана заетост за 189 безработни лица и устойчива несубсидирана заетост за 567 безработни лица;

5. Преодоляване на структурната безработица посредством предприемане на действия за включване в дългосрочна заетост на безработни лица, чрез осъществяване на директна връзка между тях и работодателите.

Дайте оценка за сайта на Агенция по заетостта