Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта
Моля изчакайте
Начало>Проект „Шанс за работа - 2017“

Проект „Шанс за работа - 2017“

ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА

Ускоряване на прехода от безработица към заетост чрез предоставяне на обучения за придобиване на професионална квалификация, умения и компетентности и осигуряване на заетост на безработните лица в неравностойно положение на пазара на труда.

 СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ

1. Намаляване на хората в риск от трайна изолация и социално изключване и повишаване на заетостта чрез осигуряване на качествена работна сила.

2. Повишаване на пригодността за заетост на безработни лица от целевите групи на проекта чрез включване в професионално обучение и обвързано със спецификата му обучение по ключова компетентност „Обществени и граждански компетентности“, съобразени с индивидуалните потребности на лицата и потребностите на работодателите.

3. Формиране на устойчиви трудови навици на безработни лица от целевите групи по проекта, чрез осигуряване на заетост в общополезни дейности.

4. Постигане на съгласуваност и интегрирани действия между политиките за  заетост, социално подпомагане и социално включване.