Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта
Моля изчакайте
Начало>Проект "Шанс за успех"

Проект "Шанс за успех"

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

Обща цел

Повишаване на конкурентоспособността на пазара на труда на безработни лица от целевите групи, чрез качествено и адекватно на изискванията на работодателите обучение и осигуряване на субсидирана заетост в съответствие с придобитата квалификация.

Специфичните цели:

- Повишаване знанията и уменията на работната сила, чрез придобиване на нови знания и умения от 300 безработните лица, в съответствие с нуждите на работодателите;

- Ограничаване на безработицата в региони с високо равнище на безработица, чрез устройване на субсидирани работни места на 150 от успешно завършилите обучение.

 

 

Пълен текст на проекта...