Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта
Моля изчакайте
Начало>Проект „Стъпка напред“

Проект „Стъпка напред“

ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА

Създаване на устойчива заетост на лица от най-неравнопоставените групи на пазара на труда и повишаване на професионалната квалификация и ключовите компетенции и умения на 1 845 безработни лица по търсени на пазара на труда професии и ключови компетенции, изисквани от работодателите.

Удовлетворяване на нарастващите потребности на бизнеса, чрез изпреварващо обучение на работна сила, за предоставяне на квалифицирана работна ръка и постигане на баланс между търсенето и предлагането на пазара на труда.

Намаляване на несъответствията между търсенето и предлагането на работна сила, за намаляване на структурната безработица, осигуряване на устойчиви работни места в реалната икономика и подобряване на качеството на работната сила, като се даде възможност на безработни и неактивни лица от най-уязвимите групи на пазара на труда да придобият нови знания и умения.

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ:

1. Повишаване на пригодността за заетост на 1 845 безработни лица от 5 от приоритетните за НПДЗ 2017 г. целеви групи.

2. Придобиване на нови и/или повишаване на ключовите компетенции на 1 845 безработни лица съобразно нуждите на работодателите.

3. Повишаване на професионалната квалификация и/или преквалификация по търсени на пазара на труда професии на 1 845 безработни лица.

4. Осигуряване на субсидирана заетост за 92 безработни лица и устойчива несубсидирана заетост за не по-малко от 646 безработни лица.

5. Преодоляване на структурната безработица посредством предприемане на реални действия за включване в дългосрочна заетост на безработни лица, чрез осъществяване на директна връзка между тях и работодателите.